OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych wraz z robotami towarzyszącymi

w Kterach A.

 

1)      Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Krzyżanów

Krzyżanów 10

99-314 Krzyżanów

krzyzanow1@wp.pl

godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00

 

2)      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

3)      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Urząd Gminy w Krzyżanowie , 99-314 Krzyżanów

Cena specyfikacji – 50 zł.

 

4)      Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych :

Demontaż rurociągu 2472 mb wraz z osprzętem,

Montaż rurociągu PCV Dn 110-2890m wraz z osprzętem i przyłączami – 467 mb

Wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna

Utylizacja wyrobów azbestowych

Koszty zajęcia pasa drogi powiatowej

 

5)      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6)      Termin wykonania zamówienia: pożądany

   – 30 listopada 2004r.

7)       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

- zgodnie z art. 22, 23,24 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

8)      Informacja na temat wadium:

- 1500 zł.

 

9)      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena                                 - 80

Sposób fakturowania        - 10

Okres gwarancji              - 10

 

10)   miejsce i termin składania ofert:

siedziba zamawiającego : Gmina Krzyżanów

Krzyżanów 10

99-314 Krzyżanów

pokój nr 3 – sekretariat urzędu

od dnia 2004-05-31 do godz. 11:00

 

11)   termin związania ofertą

okres 30 dni, tj. do dnia 2004-06-30

 

 

Wójt

  Krzyżanów, 2004-06-30                                              Bogdan Wosiecki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobolewska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 13:57:06

[Liczba odsłon: 1714722]

przewiń do góry