GMINA KRZYŻANÓW

99-314 KRZYŻANÓW

WOJ. ŁÓDZKIE

 

 

Gmina Krzyżanów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową i realizują swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy realizując zadania własne. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

lokalnego transportu zbiorowego,

ochrony zdrowia,

pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

gminnego budownictwa mieszkaniowego,

edukacji publicznej,

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

targowisk i hal targowych,

zieleni gminnej i zadrzewień,

cmentarzy gminnych,

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

promocji gminy,

współpracy z organizacjami pozarządowymi,

współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Ponadto gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Organami gminy są:

Rada Gminy- organ stanowiący i kontrolny,

Wójt Gminy- organ wykonawczy.

Siedzibą organów gminy jest gmina Krzyżanów. Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji Rady Gminy.

Gmina wykonuje swe zadania w formach przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym m.in. poprzez tworzenie gminnych jednostek organizacyjnych.

Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe - stanowią one mienie komunalne. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie gminnych osób prawnych. Mieniem komunalnym zarządzają organy gminy lub inne powołane przez nie podmioty. Mieniem pozostającym w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

Podstawy prawne określające zasady funkcjonowania gminy Krzyżanów stanowią:

ustawa z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Statut Gminy Krzyżanów uchwalony na mocy uchwały nr 44/VII/03 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 maja 2003 r. ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 191, poz. 1841 ).

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Położenie   geograficzne

 

Gmina Krzyżanów leży w w północnej części województwa łódzkiego na  granicy Mazowsza i Ziemi Łęczyckiej, w odległości 15 km od geometrycznego środka naszego kraju.

Zajmuje obszar 103 km 2 powierzchni i dzieli się na 31 sołectw zamieszkiwanych przez 4.396 osób. Położona w niewielkiej odległości od dużych ośrodków miejskich: 65 km od Płocka, 54 km od Łodzi oraz 122 km od Warszawy.

Przez obszar gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (droga międzyregionalna nr 2 Warszawa–Poznań,  droga nr 702 Kutno–Zgierz oraz autostrada A1 Północ–Południe).

Bliskość węzła kolejowego w Kutnie sprawia, że ma ona szansę rozwinąć przemysł i transport.

Infrastruktura

 

Władza lokalna swoje działania skupia wokół rozwoju infrastruktury gminnej i przedsiębiorczości, dążąc do polepszenia warunków życia mieszkańców gminy.

W 1998 roku zakończono kompleksową telefonizację gminy. Elektrim–TV–TEL oraz Telekomunikacja Polska S. A. obsługują 1154 abonentów. Wszyscy mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z rozbudowanej sieci wodociągowej.

Ze 143 km sieci wodociągowej korzysta 1189 odbiorców.

Na terenie gminy znajdują się 3 lokalne oczyszczalnie ścieków: Łęki Kościelne, Mieczysławów i Ktery.

Na granicy Gminy Krzyżanów oraz Miasta Kutna usytuowana jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. W miejscowości Krzyżanówek zlokalizowane jest wysypisko odpadów komunalnych. W Wojciechowicach – Zawadach znajduje się stacja reduktorowa gazu.

Obecnie z zadań inwestycyjnych wykonuje się modernizację dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do pól. Przez gminę przebiega 62,8 km dróg gminnych.

Znaleźć tutaj można bogatą sieć handlową, którą stanowią sklepy o branży głównie spożywczej i przemysłowej.

Wszelką pomocą w szczególnych sytuacjach służy siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażonych w doskonałej jakości sprzęt przeciwpożarniczy.

Dzieci mieszkańców gminy wybrać mogą naukę w sieci szkół podstawowych. Do 3 szkół oraz Gimnazjum uczniów dowożą autobusy linii miejskiej. Ponadto młodzież może podjąć naukę w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Mieczysławowie. Nowe profile nauczania zapewniają absolwentom doskonałą podstawę do poszerzania wiedzy w szkołach wyższych i uniwersytetach.

Kultura

 

Krzyżanowiacy mają zapewniony również rozwój kulturalny  Działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS), który promuje kulturę folkową – kierując działalnością sześciu zespołów śpiewaczek ludowych oraz jedną kapelą. Praca pracowników oraz członków zespołów owocuje sukcesami na przeglądach ogólnokrajowych.

Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach można znaleźć odpowiednią lekturę dla czytelników o różnorodnych zainteresowaniach oraz w różnym przedziale wiekowym.

Dyrektor GOKiS dba o organizację różnych uroczystości, które cieszą się ogromną popularnością wśród miejscowej społeczności.

 

Warto   zobaczyć

 

Na terenie Gminy Krzyżanów znajduje się wiele zabytków.

Na szczególną uwagę zasługują zabytkowe pałace: w Kterach i Krzyżanowie  wraz z otaczającymi je parkami.

 

Pałac w Krzyżanowie - obecnie siedziba Urzędu Gminy

 

 

 

 

Pałac w Kterach został wznie-siony w 1820 r. w stylu eklektycznym, a przebudowano go w 1920 r.

Wiejska rezydencja w Kterach była niegdyś własnością Wodzińskich. W centralnej części tej dwukondygnacyjnej budowli wznosi się piętrowy portyk z trójkątnym zwieńczeniem, ozodobionym ornamentem z czasów Księstwa Warszawskiego.

Od strony ogrodu znajduje się taras a po bokach pałacu - klatki schodowe. Budynek nakryty jest dachem mansardowym.

Pałac w Kterach otoczony jest parkiem krajobrazowym, na który składa się głównie starodrzew liściasty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Łękach Kościelnych znajduje się zabytkowy drewniany Kościół z końca XVII w. Drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny został wzniesiony w 1775 r.

Jest to orientowana budowla konstrukcji zrębowej, oszalowana, posiadająca 3 nawy.

W wnętrzu świątyni znajduje się bogaty zespół osiemnastowiecznych barokowych ołtarzy z późniejszymi rzeźbami oraz utrzymane w tym stylu organy i ambona oraz chrzcielnica barokowa. W bocznym ołtarzu zwraca uwagę obraz Wojciecha Gersona przedstawiający świetego Józefa (XIX w.), ponadto obrazy św. Krzysztofa z 2 poł. XVIII w. oraz obraz "Ecco Homo" z XVIII stulecia.

Obok świątyni znajduje się murowana dzwonnica wzniesiona około połowy XIX stulecia. oraz szereg nagrobków miejscowej i okolicznej szlachty.

 

Drewniany dwór stojący we wsi Łęki Kościelne należy do typowych, drewnianych staropolskich rezydencji ziemiańskich. Jest budowlą konstrukcji zrębowej wzniesioną w 2 połowie XVIII w., przebudowaną w XIX w. i odrestaurowaną w latach 60. XX w. Nosi cechy późnego baroku i wczesnego klasycyzmu.

Dwór został wzniesiony na planie prostokąta z jednopiętrowymi ryzalitami na osi poprzecznej. Pośrodku elewacji wzdłużnych posiada ganki czterosłupowe: ganek frontowy zwieńczony jest trójkątnym szczytem, tylny natomiast podtrzymuje trójpołaciowy daszek. Dach łamany kryty gontem.

Dwór jest usytuowany niezwykle malowniczo - na sztucznie usypanym wzniesieniu i otoczony fosą ze stawem. Wokół budowli rozciąga się obszerny park krajobrazowy z 1. poł. XIX stulecia.

W latach osiemdziesiątych XIX w. we dworze przebywał znany historyk literatury i sztuki Kazimierz Chłędowski, który pobyt tu barwnie opisał w swoich "Pamiętnikach". W dworku odnaleziono pamiątki powstania styczniowego, które aktualnie znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kutnie
.

Przez wiele lat dwór był użytkowany przez Państwową Stadninę Koni w Walewicach (powiat łowicki), obecnie jest siedzibą firmy prywatnej.

 

 
 
 
 

Oprócz tego w Krzyżanowie zobaczyć można pomnik poległych mieszkańców gminy w wojnie w latach 1914–1920.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrócić uwagę należy na malownicze tereny gminy, a w szczególności doliny dwóch rzek: Ochni i Bzury.

Turyści mogą pooddychać czystym, świeżym, wiejskim powietrzem oraz spotkać się z serdecznością miejscowej społeczności.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-16 10:28:58
  • Liczba odsłon: 13579
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1188107]

przewiń do góry