XXVIII sesja - 26.11.2021 r.
Uchwała Nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  poz.
Uchwała Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024
Uchwała Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2022 - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 listopada 2021 r. poz. 5824
Uchwała Nr XXVIII/225/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 listopada 2021 r.  poz. 5825
Uchwała Nr XXVIII/226/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 listopada 2021 r. poz. 5826
Uchwała Nr XXVIII/227/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 listopada 2021 r. poz. 5827
Uchwała Nr XXVIII/228/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 listopada 2021 r. poz. 5828
Uchwała Nr XXVIII/229/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr XXVIII/230/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
 
XXVII sesja - 29.10.2021 r.
Uchwała Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  poz.
Uchwała Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024
Uchwała Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVII/220/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Uchwała Nr XXVII/221/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/186/2021 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2021” - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 listopada 2021 r. poz. 5322
 
XXVI sesja - 29.09.2021 r.
Uchwała Nr XXVI/212/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 listopada 2021 r. poz. 4985
Uchwała Nr XXVI/213/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024
Uchwała Nr XXVI/214/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/211/2021 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za korzystanie z tych obiektów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 października 2021 r.  poz. 4699
Uchwała Nr XXVI/216/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 października 2021 r. poz. 4700
 
XXV sesja - 22.07.2021 r.
Uchwała Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. poz. 4041
Uchwała Nr XXV/208/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024
Uchwała Nr XXV/209/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 22 czerwca 2021 roku
Uchwała Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 5 lipca 2021 roku
Uchwała Nr XXV/211/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
XXIV sesja - 18.06.2021 r.
Uchwała Nr XXIV/196/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów
Uchwała Nr XXIV/197/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/198/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/199/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok
Uchwała Nr XXIV/200/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024
Uchwała Nr XXIV/201/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XXIV/202/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych
Uchwała Nr XXIV/203/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 lipca 2021 r. poz. 3099
Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 lipca 2021 r.  poz. 3100
Uchwała Nr XXIV/205/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 lipca 2021 r. poz. 3101
Uchwała Nr XXIV/206/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie powierzenia Miastu Kutno zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Krzyżanów
 
XXIII sesja - 16.04.2021 r.
Uchwała Nr XXIII/192/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/193/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024
Uchwała Nr XXIII/194/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 maja 2021 r. poz. 2031
Uchwała Nr XXIII/195/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/150/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 
XXII sesja - 26.03.2021 r.
Uchwała Nr XXII/178/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok
Uchwała Nr XXII/179/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024
Uchwała Nr XXII/180/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku
Uchwała Nr XXII/181/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanów na 2021 rok
Uchwała Nr XXII/182/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. poz. 1706
Uchwała Nr XXII/183/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. poz. 1707
Uchwała Nr XXII/184/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Kuchary, Julianów, Malewo, Micin, Rustów i Wojciechowice
Uchwała Nr XXII/185/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej
Uchwała Nr XXII/186/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2021” - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. poz. 1708
Uchwała Nr XXII/187/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Barbarę Pawłowską dotyczącej żądania podjęcia przez Radę Gminy Krzyżanów uchwały o wskazanej w petycji treści, wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych na 2021 rok przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powszechnych szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2
Uchwała Nr XXII/188/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/187/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części obszaru miejscowości Sokół, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 17, 18 i 19 obręb geodezyjny Sokół
Uchwała Nr XXII/189/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego fragmenty obrębów Wojciechowice, Wały, Malewo, Konary, Rustów, Pawłowice i Łęki Górne
Uchwała Nr XXII/190/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Łęki Kościelne, Łęki Górne, Łęki Majątek, Łęki Łąki, Młogoszyn, Stefanów oraz Władysławów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2021 r. poz. 2938
Uchwała Nr XXII/191/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu
 
 
XXI sesja - 30.12.2020 r.
Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok
Uchwała Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023
Uchwała Nr XXI/172/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024
Uchwała Nr XXI/173/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2021 rok - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 maja 2021 r. poz. 2070
Uchwała Nr XXI/174/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów
Uchwała Nr XXI/175/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
Uchwała Nr XXI/176/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Uchwała Nr XXI/177/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w Gminie Krzyżanów
 
 
XX sesja - 04.12.2020 r.
Uchwała Nr XX/168/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok
Uchwała Nr XX/169/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023
 
XIX sesja - 26.11.2020 r.
Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok
Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023
Uchwała Nr XIX/166/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej
Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2020 r.  poz. 6547
 
XVIII sesja - 30.10.2020 r.
Uchwała Nr XVIII/156/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2020 r. uchylająca uchwałę Nr XV/138/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XVIII/157/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok
Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023
Uchwała Nr XVIII/159/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2020 r. uchylająca uchwałę Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Krzyżanów zmieniającą uchwałę Nr XVI/184/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie
Uchwała Nr XVIII/160/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/184/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 listopada 2020 r.  poz. 5996
Uchwała Nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przejęcia  zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2021 - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 listopada 2020 r. poz. 5829
Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 listopada 2020 r. poz. 5830
 
XVII sesja - 25.09.2020 r.
 Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok
 Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 września 2020 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023
 Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 września 2020 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/184/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie
 Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2020 r. poz. 5467
 Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 września 2020 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 października 2020 r. poz. 5444
 Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/137/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów
 Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzyżanów oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 
 
XVI sesja - 05.08.2020 r.
 
 Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/129/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok
 Uchwała Nr XVI/146/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023
 
 
  XV sesja - 17.07.2020 r.
 
   Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów
   Uchwała Nr XV/127/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
   Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2019 rok
   Uchwała Nr XV/129/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok
   Uchwała Nr XV/130/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023
   Uchwała Nr XV/131/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok
   Uchwała Nr XV/132/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu
   Uchwała Nr XV/133/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych
   Uchwała Nr XV/134/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
   - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. poz.4468
   Uchwała Nr XV/135/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
   - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. poz. 4469
   Uchwała Nr XV/136/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Sokół, Kaszewy Dworne, Złotniki, Kaszewy Tarnowskie, Konary, Krzyżanówek, Kuchary, Rustów, Siemienice, Wały i Wierzyki
   Uchwała Nr XV/137/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów
   Uchwała Nr XV/138/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   Uchwała Nr XV/139/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanów wydanego w przedmiocie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych -
   - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. poz. 4674
   Uchwała Nr XV/140/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”
   Uchwała Nr XV/141/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G
   Uchwała Nr XV/142/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 59/10, obręb geodezyjny Wojciechowice
  - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. poz. 4470
   Uchwała Nr XV/143/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 52, obręb geodezyjny Wojciechowice
   - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. poz. 4471
   Uchwała Nr XV/144/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022, będących w posiadaniu gminy Krzyżanów
 
 
    XIV sesja - 15.05.2020 r.
 
    Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok
    Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023
    Uchwała Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 maja 2020 r.  zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 czerwca 2020 r. poz. 3156
    Uchwała Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Kuchary, Julianów, Malewo, Micin, Rustów i Wojciechowice
    Uchwała Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Sokół, Kaszewy Dworne, Złotniki, Kaszewy Tarnowskie, Konary, Krzyżanówek, Kuchary, Rustów, Siemienice, Wały i Wierzyki
    Uchwała Nr XIV/124/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie  przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej
    Uchwała Nr XIV/125/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 maja 2020 r.  zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 czerwca 2020 r. poz. 3157
 
 
    XIII sesja - 27.03.2020 r.
 
    Uchwała Nr XIII/115/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku
    Uchwała Nr XIII/116/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie  z miany uchwały Nr XI/101/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. poz. 2358
    Uchwała Nr XIII/117/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie  rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor
    Uchwała Nr XIII/118/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie  rozpatrzenia wniosku
 
 
    XII sesja - 03.02.2020 r.
 
    Uchwała Nr XII/104/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok
    Uchwała Nr XII/105/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie  z miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023
    Uchwała Nr XII/106/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
    Uchwała Nr XII/107/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanów na 2020 rok
    Uchwała Nr XII/108/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r.  zmieniająca uchwałę Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
    Uchwała Nr XII/109/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 24 lutego 2020 r. poz. 1275
    Uchwała Nr XII/110/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r.  zmieniająca uchwałę Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za korzystanie z tych obiektów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27 lutego 2020 r. poz. 1387
    Uchwała Nr XII/111/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krzyżanów
    Uchwała Nr XII/112/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie  uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2020” -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27 lutego 2020 r. poz. 1388
    Uchwała Nr XII/113/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzyżanów na lata 2020-2025 -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27 lutego 2020 r. poz. 1389
    Uchwała Nr XII/114/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27 lutego 2020 r. poz. 1390
    
 
   XI sesja - 31.12.2019 r.
 
    Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok
    Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022
    Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023
    Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2020 rok - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. poz. 2175
    Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
    Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
   Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  petycji Pani Renaty Sutor dotyczącej zmiany przepisów prawa
    Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2020 r.  poz. 469
    Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2020 r.  poz. 470
    Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r. poz. 306
    Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r.  poz. 307
    Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 242
    Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 243
    Uchwała Nr XI/103/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 244
 
 
    X sesja nadzwyczajna - 10.12.2019 r.
 
    Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 10 grudnia 2019 r zmieniająca uchwałę Nr IX/82/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok
 
    IX sesja - 15.11.2019 r.
 
    Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok
     Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022
     Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 listopada 2019 r.  zmieniająca uchwałę Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
     Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Konary, obręb Konary  
     Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie  przejęcia  zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
     Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2020 - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 6 grudnia 2019 r. poz. 6560
     Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 6 grudnia 2019 r. poz. 6561
    
 
    VIII sesja - 27.09.2019 r.
 
    Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok
      Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022
      Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie  stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie
      Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2019 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXV/284/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 października 2019 r. poz. 5284
      Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
      Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2019 r.  zmieniająca uchwałę Nr VII/71/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
      Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie   zaciągnięcia kredytu długoterminowego
      Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Micin, obręb Micin
    
 
 
 
  VII sesja - 19.07.2019 r.
 
    Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok
    Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022
    Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 lipca 2019 r.  z mieniająca uchwałę Nr IV/43/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu
    Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Micin, obręb Micin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
    Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 lipca 2019 r.  zmieniająca uchwałę Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za korzystanie z tych obiektów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. poz. 4692
    Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
    Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 52, obręb geodezyjny Wojciechowice
    Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 59/10, obręb geodezyjny Wojciechowice
 
 
  VI sesja - 07.06.2019 r.
 
  Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie  w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów
  Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
  Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2018 rok
  Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok
  Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022
  Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2019 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/53/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie
  Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2019 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/54/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Micinie
  Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 3632
 
 
  V sesja - 29.03.2019 r.
 
  Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie   zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok
    Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022
  Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019– 2021, będących w posiadaniu gminy Krzyżanów
  Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2019 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXV/281/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych 
  Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie  
  Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Micinie 
  Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 maja 2019 r. poz. 2787
  Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzyżanów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uzupełnienie tej sieci o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 maja 2019 r. poz. 2788
  Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 maja 2019 r. poz. 2873
 
 
   IV sesja - 22.02.2019 r.
 
  Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 marca 2019 r. poz. 1451
  Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanów na 2019 rok
  Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXV/284/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 marca 2019 r. poz. 1452
  Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 marca 2019 r. poz. 1453
  Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2019” -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 marca 2019 r. poz. 1454
  Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Krzyżanów
  Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 marca 2019 r.  poz. 1455
  Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok
  Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu
  Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku
  Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022
  Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla obszaru działki o nr ewidencyjnym 1/3 obręb geodezyjny Wały
  Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej
 
   III sesja - 28.12.2018 r.
 
    Uchwała Nr III/19/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok
   Uchwała Nr III/20/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021
    Uchwała Nr III/21/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
    Uchwała Nr III/22/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
    Uchwała Nr III/23/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
    Uchwała Nr III/24/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
    Uchwała Nr III/25/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
    Uchwała Nr III/26/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022
    Uchwała Nr III/27/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2019 rok - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 lutego 2019 r. poz.  1159
    Uchwała Nr III/28/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanów -    pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2019 r. poz.  143
    Uchwała Nr III/29/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty -    pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2019 r. poz.  347
    Uchwała Nr III/30/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie poprzez zmianę siedziby i zmianę nazwy szkoły
    Uchwała Nr III/31/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Micinie poprzez zmianę siedziby i zmianę nazwy
    Uchwała Nr III/32/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
    Uchwała Nr III/33/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Krzyżanów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
    Uchwała Nr III/34/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 -    pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2019 r. poz.  144
 
II sesja nadzwyczajna - 07.12.2018 r.
 
   Uchwała Nr II/16/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2019 roku - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 grudnia 2018 r. poz.  6617
   Uchwała Nr II/17/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 grudnia 2018 r. poz.  6618
   Uchwała Nr II/18/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2018 r. poz.  7024
 
I sesja - 21.11.2018 r.
 
   Uchwała Nr I/1/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanów
     Uchwała Nr I/2/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzyżanów
     Uchwała Nr I/3/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów
     Uchwała Nr I/4/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Krzyżanów
     Uchwała Nr I/5/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu i określenia przedmiotu jej działania
     Uchwała Nr I/6/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie       powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług i określenia przedmiotu jej działania
     Uchwała Nr I/7/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Krzyżanów
     Uchwała Nr I/8/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    ustalenia diet dla sołtysów
     Uchwała Nr I/9/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    określenia wynagrodzenia Wójta Gminy
     Uchwała Nr I/10/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r.     zmieniająca uchwałę Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. poz.  6280
     Uchwała Nr I/11/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok
     Uchwała Nr I/12/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021
     Uchwała Nr I/13/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2019 roku - utrata mocy
     Uchwała Nr I/14/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - utrata mocy
     Uchwała Nr I/15/2018  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 21 listopada 2018 r.    zmieniająca uchwałę Nr XXIII/241/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanów
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Idziak
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-01 07:31:17
  • Liczba odsłon: 2440
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1388139]

przewiń do góry