WÓJT GMINY KRZYŻANÓW

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202)

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWIE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWIE

KRZYŻANÓW 10

99-314 KRZYŻANÓW

 

Wymiar etatu: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – planowane zatrudnienie od 01.04.2015r.

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności uprawniającej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej,

            b) co najmniej trzy letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu

                organizacji pomocy społecznej,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z  

    oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

   publicznych,

e) nieposzlakowana opinia,

f) obywatelstwo polskie,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       umiejętność kierowania zespołem pracowników,

b)       dyspozycyjność,

c)       samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie, pogłębianie wiedzy zawodowej,

d)      odporność na stres,

e)       znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej

f)        znajomość obsługi komputera ( w tym korzystanie z pakietu MS Office)

g)       umiejętność skutecznego komunikowania się

h)       znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych UE ukierunkowana na pomoc podopiecznym

i)         brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       Realizacja zadań   prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

b)       Wydawanie i podpisywanie w imieniu Wójta zgodnie z wydanymi upoważnieniami decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

c)       Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników GOPS-u,

d)      Koordynacja i nadzór pracy podległych pracowników.

e)       Przygotowywanie projektów uchwał oraz innych dokumentów wg zakresu działania jednostki,

f)        Opracowywanie prognoz, analiz, ocen oraz sprawozdań w ramach realizowanych zadań.

g)       Przygotowywanie materiałów dotyczących oceny pomocy społecznej.

h)       Planowanie środków finansowych na świadczenia dla osób korzystających z pomocy społecznej oraz na działalność bieżącą ośrodka.

i)         Przedstawianie Wójtowi i Radzie Gminy informacji i sprawozdań z zakresu zadań realizowanych przez GOPS.

j)         Wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.

k)       Realizacja zadań ośrodka w ramach projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych.

l)         Praca socjalna.

m)     Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

4.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy - praca biurowa, praca przy komputerze, praca socjalna.

 

5.       Informacja , czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% - wskaźnik niższy

 

6.       Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie,

d) dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy lub  

    innych dokumentów potwierdzających staż pracy)

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  

                  referencje,

e) kwestionariusz osobowy zgodny z załącznikiem nr 1

f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

    danego stanowiska,

g) zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie kandydata, że nie był skazany

    prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnych

    zdolności do czynności prawnych.

i) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

          Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy

Krzyżanów pok. nr 3 ( sekretariat ) z dopiskiem: “ Dotyczy naboru na stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie” w terminie do dnia 15.03.2015r.   do godz. 15:00

 

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą   rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy w trybie przewidzianym w ustawie o pracownikach samorządowych. Postępowanie będzie obejmować analizę wszystkich złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy z kandydatami. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

             Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

BIP ( www. ugkrzyzanow.bip.org.pl. ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

            Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru, przedłużenia składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz nie wyłonienia żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku nie spełnienia przez nich oczekiwań pracodawcy.

 

 

 

Wójt

/-/ Tomasz Jakubowski

 

 

 

Krzyżanów, dnia 09 marca   2015r.

 

 

 

 

   

KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY   DLA   OSOBY   UBIEGAJĄCEJ SIĘ   O   ZATRUDNIENIE

 

 

  1.Imię (imiona) i nazwisko

 

 

2. Imiona rodziców....................................................................................................................

 

3. Data urodzenia   .....................................................................................................................

 

4. Obywatelstwo   ......................................................................................................................

 

5. Miejsce zamieszkania(adres do korespondencji)......................................................................

    ...................................................................................................................................................

 

6. Wykształcenie.......................................................................................................................

 

nazwa szkoły i rok jej ukończenia.................................................................................

 

Zawód

 

 

Specjalność

 

 

Stopień

 

Tytuł zawodowy-naukowy

 

 

7. Wykształcenie uzupełniające....................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

( kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania )

 

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

okres

od

okres

do

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

 

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

( np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera )

 

10.Oświadczam, że pozostaję/ nie pozostaję * w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

11.Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria...................

      nr................................ wydanym przez..................................................................................

      ...........................................lub innym dowodem tożsamości................................................

     ...................................................................................................................................................

 

* właściwe podkreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................                                                  ........................................................

         ( miejscowość i data)                                                                         ( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabella Sobolewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 15:03:10
  • Liczba odsłon: 811
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1198211]

przewiń do góry