WÓJT GMINY KRZYŻANÓW

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202)

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ZASTĘPCY KIEROWNIKA REFERATU KOMUNALNO – INWESTYCYJNEGO

  I OCHRONY ŚRODOWISKA

w Urzędzie Gminy Krzyżanów

 

URZĄD GMINY KRZYŻANÓW

KRZYŻANÓW 10

99-314 KRZYŻANÓW

 

Wymiar etatu: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy- planowane zatrudnienie od 01.04.2015r.

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów

o szkolnictwie wyższym – preferowane kierunki:

- budownictwo

- ochrona środowiska

- architektura i urbanistyka

- gospodarka przestrzenna

b)       4 letni staż pracy

c)       znajomość przepisów w zakresie:

  - samorządu gminnego,

  - postępowania administracyjnego,

  - zamówień publicznych,

  - prawa budowlanego,

  - prawa ochrony środowiska,

  - prawa geodezyjnego i kartograficznego,

  - prawa cywilnego,

  - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  - ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

d) znajomość obsługi komputera ( w tym korzystanie z pakietu MS Office)

e) brak karalności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  

    umyślne przestępstwo skarbowe,

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

f) nieposzlakowana opinia

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

b)       doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia inwestycji,

c)       umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,

d)      dyspozycyjność,

e)       samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie, pogłębianie wiedzy zawodowej,

f)        odporność na stres.

 

 

  1. Zakres podstawowych obowiązków:

a)       prowadzenie spraw dotyczących publicznego transportu zbiorowego,

b)       prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi,

c)       koordynacja działań, inicjowanie opracowania i aktualizacji oraz realizacja dokumentów strategicznych gminy,

d)      współpraca w zakresie planowania i realizacji inwestycji gminnych oraz remontów,

e)       prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z dystrybucją i rozliczeniem energii elektrycznej,

f)        prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

g)       przygotowanie założeń do Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz ich realizacja,

h)       przygotowywanie oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o przeznaczeniu terenu,

i)         nadzór nad sprawami dotyczącymi ochrony środowiska,

j)         zastępowanie kierownika referatu w przypadku nieobecności.

 

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy - praca biurowa, praca przy komputerze, praca w terenie.

 

5.Informacja , czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% - wskaźnik niższy

 

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

d) dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy),

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

    referencje,

e) kwestionariusz osobowy zgodny z załącznikiem nr 1 (dostępny na stronie www.ugkrzyzanow.bip.org.pl),

f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania danego stanowiska,

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe albo zaświadczenie o niekaralności,

h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych,

i) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

 

          Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy

Krzyżanów pok. nr 3 ( sekretariat ) z dopiskiem: “ Dotyczy naboru na stanowisko

Z-ca Kierownika Referatu Komunalno Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska” w terminie do dnia 23.03.2015 roku do godz. 15:00

 

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą   rozpatrywane.

  

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy w trybie przewidzianym w ustawie o pracownikach samorządowych. Postępowanie będzie obejmować analizę wszystkich złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy z kandydatami. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

             Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

BIP ( www. ugkrzyzanow.bip.org.pl. ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

            Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru, przedłużenia składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz nie wyłonienia żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku nie spełnienia przez nich oczekiwań pracodawcy.

 

 

Wójt

/-/ Tomasz Jakubowski

 

 

 

Krzyżanów, dnia   09.03.2015r.

 

 

 

     

KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY   DLA   OSOBY   UBIEGAJĄCEJ SIĘ   O   ZATRUDNIENIE

 

 

  1.Imię (imiona) i nazwisko

 

 

2. Imiona rodziców....................................................................................................................

 

3. Data urodzenia   .....................................................................................................................

 

4. Obywatelstwo   ......................................................................................................................

 

5. Miejsce zamieszkania(adres do korespondencji)......................................................................

    ...................................................................................................................................................

 

6. Wykształcenie.......................................................................................................................

 

nazwa szkoły i rok jej ukończenia.................................................................................

 

Zawód

 

 

Specjalność

 

 

Stopień

 

Tytuł zawodowy-naukowy

 

 

7. Wykształcenie uzupełniające....................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

( kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania )

 

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

okres

od

okres

do

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

 

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

( np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera )

 

10.Oświadczam, że pozostaję/ nie pozostaję * w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

11.Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria...................

      nr................................ wydanym przez..................................................................................

      ...........................................lub innym dowodem tożsamości................................................

     ...................................................................................................................................................

 

* właściwe podkreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................                                                   ........................................................

         ( miejscowość i data)                                                               ( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabella Sobolewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 15:03:58
  • Liczba odsłon: 786
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1187873]

przewiń do góry