KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWIE

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWIE

KRZYŻANÓW 10

99-314 KRZYŻANÓW

 

Wymiar etatu: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub do dnia 31.12.2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

            b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

   publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość :

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

b)       samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie, pogłębianie wiedzy zawodowej,

c)       odporność na stres,

d)       znajomość obsługi komputera ( w tym korzystanie z pakietu MS Office)

e)       umiejętność skutecznego komunikowania się

f)         znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych UE ukierunkowana na pomoc podopiecznym ,

g)       dyspozycyjność,

h)       prawo jazdy kat. B

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- praca socjalna,

- dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom tego potrzebującym,

- pobudzanie do społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych,

- opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań dotyczących spraw objętych zakresem czynności

- realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektów systemowych OPS.

 

4.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy - praca biurowa, praca przy komputerze, praca socjalna.

 

5.       Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie,

d) dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy lub  

    innych dokumentów potwierdzających staż pracy)

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  

                referencje,

f) kwestionariusz osobowy zgodny z załącznikiem nr 1

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

    danego stanowiska,

h) zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie kandydata, że nie był skazany

    prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnych

    zdolności do czynności prawnych.

j) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

          Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy

Krzyżanów pok. nr 3 ( sekretariat ) z dopiskiem: “ Dotyczy naboru na stanowisko

pracownik socjalny” w terminie do dnia 15.04.2015r.   do godz. 15:00

 

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą   rozpatrywane.

             Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

BIP ( www. ugkrzyzanow.bip.org.pl. ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru, przedłużenia składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz nie wyłonienia żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku nie spełnienia przez nich oczekiwań pracodawcy.

 

p.o. Kierownika GOPS

Dorota Meronk

 

 

Krzyżanów, dnia 03 kwietnia   2015r.

 

 

KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY   DLA   OSOBY   UBIEGAJĄCEJ SIĘ   O   ZATRUDNIENIE

 

 

  1.Imię (imiona) i nazwisko

 

 

2. Imiona rodziców....................................................................................................................

 

3. Data urodzenia   .....................................................................................................................

 

4. Obywatelstwo   ......................................................................................................................

 

5. Miejsce zamieszkania(adres do korespondencji)......................................................................

    ...................................................................................................................................................

 

6. Wykształcenie.......................................................................................................................

 

nazwa szkoły i rok jej ukończenia.................................................................................

 

Zawód

 

 

Specjalność

 

 

Stopień

 

Tytuł zawodowy-naukowy

 

 

7. Wykształcenie uzupełniające....................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

( kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania )

 

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

okres

od

okres

do

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

 

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

( np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera )

 

10.Oświadczam, że pozostaję/ nie pozostaję * w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

11.Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria...................

      nr................................ wydanym przez..................................................................................

      ...........................................lub innym dowodem tożsamości................................................

     ...................................................................................................................................................

 

* właściwe podkreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ..............................................                                                   ........................................................        ............................                    

         ( miejscowość i data)                                                               ( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dorota Meronk
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 08:54:11
  • Liczba odsłon: 1012
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1188169]

przewiń do góry