WÓJT GMINY KRZYŻANÓW

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora

Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino  w Krzyżanowie

KRZYŻANÓW NR 6, 99 – 314 KRZYŻANÓW

DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST

GMINA KRZYŻANÓW

 

I Wymagania wobec kandydatów

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm):

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;

2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub

pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5) uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie         ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2014, poz.191 z późn.zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r, poz.572 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 168),

2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w części I, pkt 1 ppkt 3-10.

3. Do konkursu może przystąpić osoba, niebędąca nauczycielem, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w części I pkt 1 ppkt 3, 6, 8 i 10

4. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium  oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej  Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 167) spełniający wymagania określone w ust. 1 pkt 2-10, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II Wymagane dokumenty

Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:

a)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju gimnazjum,

b)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez uprawnionego lekarza,

g)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)         oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 168),

j)        oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r. poz. 1388)

k)       oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l)         oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2014, poz.191 z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r, poz.572 z późn. zm) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)        oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni  praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

o)       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2014r. poz.1182 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III Sposób i termin składania ofert

Oferty należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem , nazwiskiem , adresem do korespondencji, telefonem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie” w terminie do dnia 10.06.2015 roku do godziny 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do adresata) na adres: URZĄD GMINY KRZYŻANÓW, KRZYŻANÓW NR 10, 99 – 314 KRZYŻANÓW - sekretariat (pok. nr 1)

 

IV Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krzyżanów.

 

V O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 Krzyżanów, 14.05.2015r.

Wójt

                                                                                                                       /-/ Tomasz Jakubowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marlena Życzkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-14 14:58:35
  • Liczba odsłon: 467
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1251965]

przewiń do góry