Urząd Gminy Krzyżanów

 

     

      

 

  99-314 Krzyżanów

 

Godziny urzędowania:

7.00 - 15.00

 

 

 

                           sekretariat@krzyzanow.pl                            

 

 

 

          

 

Komórka organizacyjna

    Nr

  pokoju

Nazwisko i imię,

stanowisko

Nr telefonu

 

Wójt Gminy

     2

Jakubowski Tomasz

3562902

Sekretarz Gminy

     3

Sobolewska Izabella 3562901

Skarbnik Gminy

     5

Widawska Emilia

3562201

Referat Finansowy

 

 

 

 

     4

    

      4

    

     5

    

     4

    

     9

           

     9

       

Dudkowska Agnieszka

- referent

Matczak Urszula

-inspektor

 

  Bednarek Marta

-referent 

Przybysz-Krysińska  Anna 

- inspektor

Kucińska Jadwiga

-inspektor

Matusiak Ewa-inspektor

 

3562905

 

3562905

 

 

3562201

 

3562905

3562907

 

3562907

 

Referat Komunalno –

Inwestycyjny i Ochrony

Środowiska

 

     7           

         

     8

     

     8 

    

     7

     7

Łaba Jerzy – kierownik

 

Szymański Krzysztof

- inspektor

Maciejewski Jakub

- Zastępca Kierownika

Gęsigóra-Maciejewska Edyta 

- podinspektor

  Włodarczyk Paulina

3562904

 

3562906

 

3562906

 

3562904

 

3562904

 

      

 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

    10  

Magdalena Popławska-z-ca kierownika USC  

3562903

Samodzielne stanowisko pracy ds.kancelaryjnych i kadrowych    

     1

Sekretariat

 

Karolina Jurkowska - referent  

 3562200

 

Samodzielne stanowisko pracy

ds. społecznych i oświatowych

    11

Życzkowska Marlena-inspektor

3562903

 

 

    

 

 

Samodzielne stanowisko pracy

ds. samorządu i promocji

gminy

bud. - 2

pok. - 5

Biuro Rady

Idziak Danuta - inspektor

3562910

       

         

                         

 

    Praca Urzędu

 

 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy, natomiast organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin Pracy Urzędu Gminy stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Urząd działa na podstawie   obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy Krzyżanów, Regulaminu Organizacyjnego i aktów stanowionych przez Radę Gminy oraz wydawanych przez Wójta.

 

Do zakresu działania Urzędu Gminy należy wykonywanie:

·        zadań własnych gminy,

·        zadań z zakresu administracji rządowej w granicach upoważnień ustawowych,

·        zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Wójta z organami administracji samorządowej i rządowej za zgodą Rady Gminy,

·        innych zadań, określonych uchwałami Rady Gminy oraz przepisami prawa.

 

Kierownik Urzędu Gminy, którym jest Wójt, rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń, decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej, poleceń służbowych i innych decyzji oraz aktów zawierających w szczególności opinie i stanowiska w określonych sprawach. Kierownik wykonuje uprawnienia   zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz   kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt kieruje   pracą Urzędu   przy pomocy Sekretarza Gminy.

ęłęó

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy są pracownikami samorządowymi.

Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

·          przestrzeganie prawa,

·          wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

·          informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,

·          zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

·          zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,

·          zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

·          sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-04 12:50:59
  • Liczba odsłon: 25834
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1673668]

przewiń do góry