Uchwały Rady Gminy Krzyżanów podjęte w 2004 roku:

 

 

Uchwała nr 91 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2004 rok.

Uchwała nr 92 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi

                        postępowania

Uchwała nr 93 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Uchwała nr 94 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

                        Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2004r.

Uchwała nr 95 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów z

                        wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.

Uchwała nr 96 zmieniająca uchwałę nr XIII/91/04 Rady Gminy Krzyżanów

                        z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy

                        Krzyżanów na 2004 rok. 

załącznik nr 1 do uchwały nr 96

załącznik nr 2 do uchwały nr 96

załącznik nr 3 do uchwały nr 96

Uchwała nr 97 w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami i

                        rozdziałami klasyfikacji budżetowej 

Uchwała nr 98 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w

                        budżecie gminy.

Uchwała nr 99 zmieniająca uchwałę nr XIII/91/04 Rady Gminy Krzyżanów

                        z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy

                        Krzyżanów na 2004 rok.

Uchwała nr 100 w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami

                           klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr 101 w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała nr 102 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji

                           podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie

                           działających w celu osiagniecia zysku, sposobu jej rozliczania oraz

                          sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Uchwała nr 103 zmieniajaca uchwałę nr XIII/91/04 Rady Gminy Krzyżanów z dnia

                          23.03.2004r. w sprawie uchwlaenia budżetu Gminy Krzyżanów

                          na 2004 rok.

Uchwała nr 104 w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa

                          drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Krzyżanów

Uchwała nr 105 w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami

                          klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr 106 zmieniająca uchwałęnr XIII/91/04 Rady Gminy Krzyżanów

                          z dnia 23.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy

                          Krzyżanów na 2004 rok.

Uchwała nr 107   w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie

                           gminy

Uchwała nr 108 zmieniająca uchwałę nr XIII/91/04 Rady Gminy Krzyżanów z dnia

                          23.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na

                          2004 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 108

Uchwała nr 109  w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji

                          podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie

                          działających w celu osiagniecia zysku, sposobu jej rozliczania oraz

                         sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 109

Uchwała nr 110 w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami

                          klasyfikacji budżetowej 

Uchwała nr 111 zmieniająca uchwałę nr XIII/91/04 Rady Gminy Krzyżanów z dnia

                          23 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy

                          Krzyżanów na 2004 rok.

Uchwała nr 112 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie

                          gminy

Uchwała nr 113 zmieniająca uchwałę nr XIII/91/04 Rady Gminy Krzyżanów z dnia

                          23.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na

                          2004 rok. 

Uchwała nr 114 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego

                          Gminy Krzyżanów na lata 2004-2006

Uchwała nr 115 udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

                          znajdujących się w budynkach mieszkalnych położonych w Rustowie

                          na rzecz najemców posiadajacych prawo pierwszeństwa

Uchwała nr 116 w sprawie wyrazenia opinii w zakresie projketu uchwały Rady

                          Powiatu w Kutnie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

                          Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie 

Uchwała nr 117 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Krzyżanowie

Uchwała nr 118 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie

                          gminy

Uchwała nr 119 zmniejszenia planu przychodów i zmniejszenia planu wydatków

Uchwała nr 120 przeniesienia planu dochodów i wydatków między działami,

                          rozdziałami i paragarfami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr 121 zmieniająca uchwałę nr XIII/91/04 Rady Gminy Krzyżanów z dnia

                          23.03.2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów

                          na 2004 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 121

Załącznik nr 2 do uchwały nr 121

Uchwała nr 122  w sprawie zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu

                         dochodów i wydatków

Uchwała nr 123  w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami,

                          rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr 124  w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami,

                          rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr 125 zmieniajaca uchwałę nr XIII/91/04 Rady Gminy Krzyżanów z dnia

                          23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Krzyżanów

                          na 2004 rok.

Uchwała nr 126 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z

                          organizacjami pozarządowymi na rok 2005.

Uchwała nr 127 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa

                          do obliczania podatku rolnego w 2005r.

Uchwała nr 128 w sprawie określenia stwek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 129 w sprawie stawek opłaty targowej

Uchwała nr 130 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.

Uchwała nr 131 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji

                          podatkowych

Uchwała nr 132 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

Uchwała nr 133 w sprawie ustalenia opłat za wywóz odpaów stałych

Uchwała nr 134 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

                          zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

Uchwała nr 135 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kterach A

Uchwała nr 136 w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego

                          transportu zbiorowego

Uchwała nr 137 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie

                          gminy.

Uchwała nr 138 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie

                          gminy

Uchwała nr 139 w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami,

                          rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwała nr 140 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

                          Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r. 

Uchwała nr 141 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanów do podpisania

                          porozumienia ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w sprawie

                          realizacji wspólnego przedsięwzięcia realizowanego w ramach

                         działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

                         Regionalnego - projekt "Budowa i przebudowa dróg gminnych w

                         gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I, działanie:

                         budowa drogi gminnej nr 102152 E w Złotnikach w roku 2005 w

                         ramach Priorytetu 3 - rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie,

                         współfinanasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

                         Regionalnego oraz zabezpieczenia jego prawidłowej realizacji. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-03 15:56:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobolewska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-03 15:56:34
  • Liczba odsłon: 1178
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661290]

przewiń do góry