Uchwała nr XXX/197/06 w sprawie uchwalenia Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów.

 

Uchwała nr XXX/198/06 w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanów do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" i przyjęcia statutu.

Uchwała nr XXX/199/06 w sprawie rekomendacji kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".

Uchwała nr XXX/200/06 w sprawie przystąpienia do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uchwała nr XXXI/201/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2006r.

Uchwała nr XXXI/202/06 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku.

Uchwała nr XXXI/203/06 w sprawie określenia wynagrodzenia wójta gminy.

Uchwała nr XXXI/204/06 w sprawie zmian w statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Uchwała nr XXXI/205/06 w sprawie zmiany formy organizacyjno - prawnej GOKiS w Krzyżanowie

załącznik do uchwały nr XXXI/205/06

Uchwała nr XXXII/206/06 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2006 rok.

Uchwała nr XXXII/207/06 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała nr XXXII/208/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siemienice, w drodze przetargu ustnego nieorganiczonego.

Uchwała nr XXXII/209/06 zmieniająca uchwałę nr XXXI/201/06 z dnia 30.03.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2006 rok.

Uchwała nr XXXIII/210/06 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku

Uchwała nr XXXIII/211/06 zmieniająca uchwałę nr XXXI/201/06 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2006 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/211/06

Załacznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/211/06

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/211/06

Załacznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/211/06

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/212/06

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/211/06

Uchwa ła nr XXXIII/212/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za i półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

Uchwała nr XXXIII/213/06 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Krzyżanów, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała nr XXXIII/214/06 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposbu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

załącznik do uchwały nr XXXIII/214/06

Uchwała nr XXXIII/215/06 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Micinie

Uchwała nr XXXIV/216/06 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 r.

s.1

s.2

s.3

s.4

Uchwała nr XXXIV/217/06 zmieniająca uchwałę nr XXXI/201/06 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2006 rok.

s.1

s.2

s.3

s.4

s.5

s.6

s.7

s.8

s.9

Uchwała nr XXXIV/218/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krzyżanów na 2006 rok.

Uchwała nr XXXIV/219/06 zmieniająca uchwałę nr IX/57/03 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów.

Uchwała nr XXXIV/220/06 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanów.

s.1

s.2

Uchwała nr XXXIV/221/06 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krzyżanów.

s.1

s.2

s.3

s.4

Uchwała nr XXXIV/222/06 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/144/05 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanów”  oraz  „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzyżanów”.

załącznik

Uchwała nr XXXIV/223/06 w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

s.1

s.2

Uchwala nr XXXIV/224/06 zmieniająca uchwałę nr XXXI/201/06 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 39 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2006 rok.

Uchwała nr XXXV/225/06 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 r.

s.1

s.2

s.3

Uchwała nr XXXV/226/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2006 rok.

Uchwała nr XXXV/227/06 zmieniająca uchwałę nr XXXI/201/06 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2006 rok.

s.1

s.2

s.3

s.4

s.5

Uchwała nr XXXV/228/06 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Wierzyki do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

s.1 

s.2

s.3

Uchwala nr XXXV/229/06 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

s.1

s.2

s.3

Uchwała nr XXXVI/230/06 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

Uchwała nr XXXVI/231/06 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

Uchwała nr XXXVI/232/06 zmieniająca uchwałę nr XXXI/201/06 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2006 rok.

Uchwała nr XXXVI/233/06 w sprawie wystąpienia o zmianę i zniesienie nazw. miejscowości.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-03 15:57:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-07 17:30:10
  • Liczba odsłon: 1513
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1903201]

przewiń do góry