Rok 2014

 

   Decyzja Nr OŚ.7627/EW-S/20/2014 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 12 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

   Oferta realizacji zadania publicznego

  Zadanie: usuwanie azbestu

 

  1 - Wniosek

   2. Zawiadomienie stron

   3. Postanowienie

   4. Postanowienie

   5. Obwieszczenie

   6. Opinia PPIS

   7. Uzg. RDOŚ

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 8 października 2014 r. o przyznaniu dotacji celowej

 

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 23 września 2014 r. o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie prac związanych z melioracją gruntów ,dla podmiotów   niezaliczanych do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku działających na terenie Gminy Krzyżanów   

   Karta inwentaryzacyjna nieruchomości

    Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 23 lipca 2014 r. o przyznaniu dotacji celowej

Ogłoszenie z dnia 1 lipca 2014 r.

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014 r. o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie prac związanych z melioracją gruntów ,dla podmiotów   niezaliczanych do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku działających na terenie Gminy Krzyżanów   

  O głoszenie z dnia 17 czerwca 2014 r.

      Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2014 r. o przyznaniu dotacji

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW z dnia 20 maja 2014 r,

o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu , dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Krzyżanów.   

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 2 kwietnia 2014 r.  

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 24 lutego 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów (dla terenów obejmujących następujące wsie lub ich części: Wojciechowice, Wierzyki, Kuchary, Malewo, Wały), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 22 stycznia 2014 r. o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Krzyżąnów

 

 Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 3 stycznia 2014 r. 

 

  Komunikat Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 2 stycznia 2014 r.    

 

                                                                       Rok 2013

 

  Ogłoszenie - 11.12.2013 r.  

  

  Ogłoszenie z dnia 04.12.2013 r. - Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na dożywianie dzieci w szkołach w formie gorącego posiłku  

 

  Zawiadomienie -obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 25 listopada 2013 r. o wniesionych odwołaniach

 

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 08.11.2013r.

 

       Zawiadomienie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 25 października 2013 r.

   

    zał. Decyzja Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 25 października 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    

 

    

      Oferta realizacji zadania publicznego

    str. 1

    str. 2

    str. 3

    str. 4

    str. 5

    str. 6

      str. 7

    str. 8

    str. 9

   

     

 

    Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 15 października 2013 r. o przyznaniu dotacji Spółce Wodnej "Krzyżanów"

 

    Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 17 października 2013 r.

   zał. - uchwała-projekt

    

   Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 14 października 2013 r.

  

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 30 września 2013 r. o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie prac związanych z melioracją gruntów ,dla podmiotów   niezaliczanych do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku działających na terenie Gminy Krzyżanów   

 

  Zawiadomienie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16 września 2013 r. o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 

   Pismo Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez strony postępowania administracyjnego odnośnie wycofania wniosku przez wnioskodawcę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i umorzeniu postępowania

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 6 września 2013 r. o przyznaniu dotacji celowej Spółce Wodnej "Krzyżanów"

 

   Informacja Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 13 sierpnia 2013 r. o wywieszeniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

 

   Postanowienie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  

 

Informacja Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 2 sierpnia 2013 r. o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu o sprzedaży nieruchomości bez przetargu

 

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bez przetargu

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW z dnia 25 lipca 2013r.

o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie prac związanych z melioracją gruntów ,dla podmiotów   niezaliczanych do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku działających na terenie Gminy Krzyżanów.       

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 15 lipca 2013 r. o przyznaniu dotacji celowej Spółce Wodnej "Krzyżanów"

 

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie prac związanych z melioracją gruntów, dla podmiotów   niezaliczanych do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku działających na terenie Gminy Krzyżanów

   

  Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 17 maja 2013 r.

  

   Zawiadomienie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 7 maja 2013 r.  

 

   Obwieszczenie Wójta Gminy

 

  Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów

 

 Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestreznnego gminy Krzyżanów (część wsi Micin i Pawłowice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 14 marca 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów (część wsi Micin i Pawłowice), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 12 lutego 2013 roku o przyznaniu dotacji

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16 stycznia 2013 r. o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Krzyżanów   

 

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 15 stycznia 2013 r.  

 

Informacja Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 15 stycznia 2013 r. o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

 

                                                     Rok 2012

 

  Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23.11.2012 r.

 

  12.11.2012 r. Zaproszenie Wójta Gminy Krzyżanów do konsultacji

   projekt uchwały

 

05.11.2012 r. Informacja Wójta Gminy Krzyżanów

 

31.10.2012 r. Ogłoszenie   Wójta Gminy Krzyżanów o przystąpieniu do studium, prognozy i strategicznej oceny 

  zał.  

 

 09.10.2012 r. - Pismo Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zajęcia stanowiska stron postępowania odnośnie zawieszenia postępowania

 

24.09.2012 r.  - Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów (dla obszaru wsi Władysławów), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  

 

  Zaproszenie do wyrażenia pisemnej opinii w zakresie projektu akta prawa miejscowego:

 - projekt uchwały Rady Gminy Krzyżanów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Krzyżanów

 

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2012 roku    

  

 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16 maja 2012 r.- Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   

  s. 1

  s. 2

  s. 3

 

   Zawiadomienie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2012 r. o kontynuacji postępowania

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 11 czerwca 2012 roku o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy  Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie prac związanych z melioracją gruntów, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych niedziałających  w celu osiągnięcia zysku działających na terenie Gminy Krzyżanów

   Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 9 marca 2012 r.

 

   Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (09.03.2012 r.)

    s. 1

    s. 2

    Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2012 r.  

  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 lutego 2012 r.

 

  Komunikat Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 3 lutego 2012 r. dla organizacji społecznych

  

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16 stycznia 2012 r. o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Krzyżanów  

                                        Rok 2011  

 

   Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 15 grudnia 2011 r. o odwołaniu przetargu

   Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 13 grudnia 2011r.

 

   Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 17 listopada 2011r.  

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 9 listopada 2011r.  

   

   Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 7 listopada 2011r.

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz    innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r. 

 

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 30 września 2011 r.

   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 29 września 2011r.

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26 września 2011 r.

 

  Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 22 września 2011 r.

 

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 30 sierpnia 2011 roku

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 22 lipca 2011r. o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie prac związanych z melioracją gruntów

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Informacja dotycząca spisu kontrolnego

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów,  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych   oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków   lub opłat udzielono   ulg   , odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500,-zł    w    2010 roku

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w roku 2010 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie innej niż pomoc de minimis

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYZANÓW o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu ,dla klubów sportowych    działających na terenie Gminy Krzyżanów.   

 

 

WÓJT GMINY KRZYŻANÓW ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Krzyżanów.

  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, na której znajduje się nieczynny punkt czerpalny wody, oznaczoną numerem   ewidencyjnym działka nr   69/4 o pow. 0,1056 ha położoną w obrębie Kaszewy Dworne

 

 

 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi organizuje konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego

 

Informacja

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

Wyniki naboru na rachmistrzów spisowych.

 

 

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na dożywianie dzieci w szkołach w formie gorącego posiłku.

 

 

Ogłoszenie o zam. sprzedaży nieruchomości w miejscowości Kaszewy Dworne

 

 

Obwieszczenie OOS (Wytw.Mas Bit.)

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Informacja o wyborze oferty

 

Obwieszczenie

 

 

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino   w Krzyżanowie.

 

 

Obwieszczenie OOŚ (Melioracje)

 

Nabór na rachmistrza spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010

 

 

Ogłoszenie o zam.sprzedaży nieruchomości w miejscowości Marcinów

 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

1

2

3

4

 

 

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza przetarg nieograniczony na SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO STEYER SKUTENG GBBM 13/8 CFT-1300S

 

Ogłoszenie o wydaniu decyzji - Wały

 

Ogłoszenie o wydaniu decyzji - Wojciechowice

 

Obwieszczenie OOS

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

 

Informacja o wyborze - Wykonawca (woday popłuczne)

 

Obieszczenie OOŚ

 

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na dożywianie dzieci w szkołach w formir gorącego posiłku.

 

 

Obwieszczenie oos

 

Ogłoszenie o wydaniu decyzji ZZO

 

 

Obwieszczenie SKO

 

Ogłoszenie

 

Zawiadomienie

 

Obwieszczenie

 

Ogłoszenie

 

Zawiadomienie stron o odwołaniach o decyzji środowiskowej.

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów o sprzedaży lokalu mieszkalnego w Siemienicach

Komunikat o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów.

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009 na terenie Gminy Krzyżanów

 

 

 

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na dożywianie dzieci w szkołach w formie gorącego posiłku

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych   oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków   lub opłat udzielono   ulg   , odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500,-zł     w   2007 roku

 

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez Wójta Gminy Krzyżanów.

 

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 na terenie Gminy Krzyżanów .

 

 

Ogłoszenie sprzedaż samochodu służbowego.

 

Informacja o wyborze ławników na lata 2008-2011.

 

 

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007 na terenie Gminy Krzyżanów .

 

https://ugkrzyzanow.bip.org.pl/pliki/ugkrzyzanow/wojt_konofer07.doc

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Gimnazjum w Krzyżanowie.

 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Krzyżanów w województwie łódzkim 

 

przekaż 1% dla Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kterach A. 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Micinie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Idziak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 11:17:46
  • Liczba odsłon: 32879
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907576]

przewiń do góry