Krzyżanów, dnia 1 września 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzyżanów Uchwały Nr V/84/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części obszaru miejscowości Wojciechowice, obejmującego działki nr ewid. 37, 38.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany PLANU.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, w terminie do dnia 22 września 2015 r. .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części obszaru miejscowości Wojciechowice, obejmującego działki nr ewid. 37, 38.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów,

2)      ustnie do protokołu, w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony Środowiska UG Krzyżanów, pok. nr 8,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@przyzanow.pl

w terminie do dnia 22 września 2015 r. .

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanów.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Krzyżanów

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edyta Gęsigóra
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-01 07:46:49
  • Liczba odsłon: 1116
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902054]

przewiń do góry