OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW

o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu , dla klubów sportowych działających na terenie

Gminy Krzyżanów.

 

1.ZAKRES ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU:

Organizacja szkolenia i zawodów sportowych oraz udział w zawodach sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Krzyżanów.  Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krzyżanów poprzez przyznanie stypendiów sportowych.

2. DOTACJA MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE:

1)      realizacji programów szkolenia sportowego w tym kosztów:

a)      najmu lub użytkowania bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,

b)      specjalistycznej sportowej opieki lekarskiej oraz okresowych badań lekarskich,

c)       zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia,

2)      zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny sportu oraz strojów sportowych dla zawodników,

3)      organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych w tym kosztów:

a)      najmu lub użytkowania obiektów sportowych na potrzebę organizacji zawodów sportowych,

b)      opłat regulaminowych, startowych i związkowych,

c)       obsługi sędziowskiej i medycznej,

d)      zakupu nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów,

e)      transportu na zawody sportowe,

f)       ubezpieczenia zawodników,

g)      wynagrodzenia kadry szkoleniowej i stypendia sportowe,

h)      organizacji imprez sportowych na terenie Gminy

i)        zakupu wody dla zawodników,

4)      kosztów pośrednich (w tym obsługi księgowej) związanych z realizacja projektu do wysokości 10% przyznanej dotacji.

Z dotacji mogą być finansowane wydatki o łącznej wysokości nie przekraczającej 95% całkowitych kosztów zadania.  Nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1)      zapłata kar, mandatów innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

2)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki lub kredytu oraz koszty obsługi zadłużenia,

3)      wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,

4)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego

5)      kosztów nagród rzeczowych i pieniężnych dla działaczy, przyznanych przez klub sportowy.

 

Wysokość środków  finansowych  przeznaczonych na realizację zadania  w zakresie sportu wynosi  39.000,00 zł .

  3.KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW:

1)      znaczenie zadania dla realizacji poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krzyżanów lub zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Krzyżanów do działalności sportowej;

2)      wysokość planowanych w budżecie Gminy Krzyżanów środków na dotacje celowe przeznaczone na realizacje celu publicznego w zakresie sportu;

3)      przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania;

4)      możliwość realizacji zadania przez składającego wniosek;

5)      ocenę wykonania zadań zleconych wnioskującego w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 4.TERMIN REALIZACJI ZADANIA  -od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2016 roku.

 5.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1) Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za  pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 lutego 2016 roku  do godz.15oo(decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów.

2) wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI POWINIEN ZAWIERAĆ:

1) szczegółowe dane o ubiegającym się o realizację zadania (pełna nazwa wnioskodawcy,  

   forma prawna, nr NIP, nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umów,

   dane teleadresowe, adres siedziby, status prawny organizacji, wskazanie osoby

   upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku, zakres działalności

   podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu),

2) zakładany cel publiczny w zakresie sportu;

3) szczegółowy zakres rzeczowy zadania ( dokładny opis, charakterystyka zadania);

4) termin i miejsce realizacji;

5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z podziałem na przewidywane

    źródła zadania oraz rodzaje kosztów, w tym podane kwoty oczekiwanej z budżetu

    gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazania innych źródeł finansowania zadania,

 6) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu uzyskania zysku,

 7) pieczęć wnioskodawcy oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń

     woli w imieniu wnioskodawcy,

 

   8) załączniki (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z ewidencji

       stowarzyszeń kultury fizycznej, statut klubu, licencję uprawniającą do uczestnictwa

       w rozgrywkach).

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1)      Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących oraz kserokopia licencji upoważniającej do udziału w zawodach.

2)      Sprawozdanie merytoryczne ( za rok ubiegły lub w przypadku organizacji zarejestrowanych w roku bieżącym za okres ich działalności) i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa za ubiegły rok a w przypadku organizacji zarejestrowanych w roku bieżącym: zestawienie  przychodów i wydatków).

3)      Aktualny statut  klubu;

4)      Oświadczenie, że przedłożone dokumenty są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym;

5)      Licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach.

 

 

Krzyżanów, 21 stycznia 2016 roku.

 

WÓJT

                                                                                                                   mgr inż. Tomasz Jakubowski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabella Sobolewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-21 11:38:03
  • Liczba odsłon: 1109
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907687]

przewiń do góry