MAJĄTEK GMINY

 

 

            Wartość majątku gminy oszacowano na podstawie wartości inwentarzowej poszczególnych środków trwałych. Wartość tę oszacowano na sumę 11.301.671,21 zł.

w tym wartość majątku placówek oświatowych podległych gminie wynosi 4.037.597,39 zł.

Wykaz majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Krzyżanów stanowi załącznik

nr 1 i 2.

Według informacji o stanie mienia komunalnego Gmina jest właścicielem nieruchomości, których wartość wyceniono na kwotę 564.423 zł. Darowizną przejęto nieruchomości

o wartości 325.034 zł. W wieczyste użytkowanie oddano grunty i budynki o wartości

643.467 zł. Pozostałe nieruchomości (grunty i budynki) oszacowano na łączną wartość 987.508 zł.

W 2004 roku sprzedano działkę rolną i lokale mieszkalne w Siemienicach na kwotę

12.801 zł. W 2005 roku planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych w Rustowie i działki rolnej w Siemienicach o wartości 18.000 zł.

            Gmina posiada 100 akcji Rynku Rolnego Ziemi Łowickiej S.A. o wartości 10.900 zł. oraz 15 akcji Łódzkiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego w Widzewie S.A.

  o wartości 19.500 zł.

Gmina uzyskuje dochód z:

- czynszów za lokale mieszkalne – 42.556 zł.

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów – 19.234 zł.

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 10.000 zł

Szczegółową informację o składnikach mienia komunalnego zawiera załącznik nr 3.

Gmina Krzyżanów zaciągnęła kredyty na kwotę ogółem 711.651 zł (stan na 01.01.2005r.).

W 2005 roku przewiduje się do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 139.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą modernizacja drogi w Złotnikach. Przewiduje się spłatę kredytów w 2005 roku w wysokości

294.854 zł. (raty kapitałowe) oraz 51.602 zł (odsetki).

Prognoza długu gminy oraz harmonogram spłat rat stanowi załącznik nr 4.

            Gmina Krzyżanów nie emituje obligacji. Weksle są podpisywane tylko jako dodatkowe zabezpieczenie zaciągniętych już kredytów, nie powiększają stopnia zadłużenia gminy.

            Budżet gminy nie jest obciążony zobowiązaniami z tytułu zasadzonych kar i opłat.

Gmina nie udziela również żadnych poręczeń i gwarancji i nie posiada zobowiązań wobec innych jednostek.

            Środki potrzebne na realizację ustawowych zobowiązań to:

- subwencje ogółem – w wysokości 3.373.469 zł.

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 714.137 zł.

w tym dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 598.100 zł.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 86.643 zł.  

- dotacje z PFRON – 70.692 zł.         

            Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 2 w Złotnikach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w wysokości 419.097 zł.

            Na pomoc społeczną przewiduje się wydatkować w 2005 roku na kwotę 927.670 zł

w tym:

- zasiłki okresowe (dotacja) – 55.510 zł.

- zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy 66.744 zł.

            Na dodatki mieszkaniowe przeznacza się kwotę 38.000 zł. Przewiduje się również pomoc dla osób bezrobotnych poprzez zatrudnienie ich w ramach robót publicznych i innych programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Na tę formę pomocy zabezpieczono 25.000 zł.

Gmina przeznacza 37.000 zł na dotację dla Zespołu Sportowego „Bzura”.

W roku 2004 roku udzielono pomocy publicznej na kwotę 25.880,67 zł.

Zaległości przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych wynoszą 303.000 zł., a odsetki 91.000 zł.

 

załącznik nr 1

 

załącznik nr 2  

załącznik nr 3  

                                                                                                                                                                                                    

załącznik nr 4

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-03 16:23:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobolewska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-03 16:23:26
  • Liczba odsłon: 1046
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661301]

przewiń do góry