Uchwała nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanów.

Uchwała nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzyżanów.

Uchwała nr I/3/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów.

Uchwała nr I/4/06 w sprawie powołania Komisji ds. Komunalnych, Praworządności, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Zatrudnienia  i określenia przedmiotu jej działania.

Uchwała nr I/5/06 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług i określenia przedmiotu jej działania.

Uchwała nr I/6/06 w sprawie powołania Komisji ds.  Oświaty, Kultury i Sportu  i określenia przedmiotu jej działania.

Uchwała nr I/7/06 w sprawie powołania Komisji Statutowo – Koordynacyjnej i określenia przedmiotu jej działania.

Uchwała   nr II/8/06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2007r.

Uchwałą nr II/9/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr II/10/06   w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr II/11/06 w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.

Uchwała nr II/12/06 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała  nr II/13/06 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała NR II/14/06 w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego    transportu zbiorowego.

Uchwała nr II/15/06 w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy .

Uchwała  nr II/16/06 w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w realizacji zadania    oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz przeznaczenia na ten cel środków finansowych.

Uchwała  nr III/17/06  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 r.

Uchwała  nr III/18/06  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  Narkomanii i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2007 rok.

załącznik do uchwały nr III/18/06

Uchwała  nr III/19/06    w sprawie   czynności   z   zakresu   prawa   pracy   wykonywanych   przez Przewodniczącą Rady Gminy wobec Wójta Gminy.

Uchwała  nr III/20/06 zmieniająca uchwałę nr 313/XXXIII/02 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2002r. w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanów do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia.

UCHWAŁA nr  IV/21/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na rok 2007

budżet gminy na 2007 r.

załączniki

Uchwała  nr IV/22/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów.

Uchwała nr IV/23/07 w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Krzyżanów.

Uchwała nr IV/24/ 07 w sprawie ustalania diet dla sołtysów.

Uchwała nr IV/25/07 w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Krzyżanów w Stowarzyszeniu Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

Uchwała nr IV/26/07 w sprawie rekomendacji kandydatów na członków zwyczajnych   Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

Uchwała nr IV/27/07  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji   na czas kadencji Rady Gminy Krzyżanów w latach 2006 - 2010.

Uchwała nr IV/28/07  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w budynku mieszkalnym w Siemienicach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała nr IV/29/07 w sprawie   zmiany Uchwały Nr IX/57/03 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów.

  Uchwała nr IV/30/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

  Uchwała nr IV/31/07 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków    Ochotniczych Straży Pożarnych   z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym.

 Uchwała nr IV/32/07 w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego Zastępcy.

Uchwała nr V/33/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2006 rok.

 

Uchwała nr V/34/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

Uchwała nr V/35/07 w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomoœci wspólnej w budynku mieszkalnym w Siemienicach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwała nr V/36/07 w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego.

 

Uchwała nr V/37/07 zmieniająca uchwałę nr IV/21/07 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na rok 2007.

 

Uchwała nr V/38/07 w sprawie   uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku.

 

Uchwała nr V/39/07 w sprawie   wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krzyżanów.

 

Uchwała nr V/40/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

 

Uchwała nr V/41/07 zmieniająca uchwałę nr I/5/06 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług i określenia przedmiotu jej działania.

 

Uchwała nr V/42/07 zmieniająca uchwałę nr I/4/06 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji ds. Komunalnych, Praworządności, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Zatrudnienia   i określenia przedmiotu jej działania

Uchwała nr V/43/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów na 2007 rok.

Uchwała nr VI/44/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

załącznik 1

załącznik 2

Uchwała nr VI/45/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2007 rok.

Uchwała nr VI/46/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2007 rok.

Uchwała nr VI/47/07 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej   w Krzyżanowie.  

Uchwała nr VI/48/07   w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Uchwała nr VI/49/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

załącznik_1

Uchwała nr VII/50/07 zmieniająca uchwałę Nr VI/44/07 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

załącznik

Uchwała nr VII/51/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

Uchwała nr VII/52/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

załącznik

Uchwała nr VII/53/07 zmieniająca uchwałę nr IV/21/07 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na rok 2007.

Uchwała nr VII/54/07 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych położonych w obrębie Ktery Majątek na rzecz najemców posiadających prawo pierwszeństwa.

Uchwała nr VII/55/07 w sprawie   przystąpienia do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzyżanów na lata 2007 – 2013.

Uchwała nr VIII/56/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2007 rok.

Uchwała nr VIII/57/07 w sprawie przeznaczenia środków z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uchwała nr VIII/58/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

Załącznik 1,3,4,5

Załącznik 2

Uchwała nr VIII/59/07 w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników.

Uchwała nr IX/60/07  zmieniająca uchwałę nr VIII/58/07 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 14 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

Załącznik 1

Uchwała nr IX/61/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

Załącznik 1

Uchwała nr IX/62/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

Załącznik 1

Uchwała nr IX/63/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kutnie na kadencję 2008 - 2011.

Uchwała X/64/07  w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

Uchwała nr X/65/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007 .

Uchwała X/66/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2008 roku.

Uchwała X/67/07 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr X/68/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr X/69/07 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzyżanów na lata 2007-2013.

Załącznik 

Uchwała nr X/70/07 w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr X/71/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

Uchwała nr XI/72 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

Załącznik 1

Uchwała nr XI/73/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2007.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Uchwała nr XI/74/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

Uchwała nr XI/75/07 w sprawie zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzyżanów na lata 2007-2013.

Uchwała nr XII/76/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na rok 2008

część opisowa

załącznik

Uchwała nr XII/77/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów.

Uchwała nr XII/78/08 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanów.

Uchwała nr XII/79/08 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.

Uchwała nr XII/80/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała nr XII/81/08 w sprawie   dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla Wójta Gminy.

Uchwała nr XII/82/08 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Uchwała nr XIII/83/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2007 rok.

Uchwała nr XIII/84/08 zmieniająca uchwałę nr XII/76/08 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na rok 2008.

Uchwała nr XIII/85/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2008.

Uchwała nr XIII/86/08 w sprawie   utworzenia zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Krzyżanów.

Uchwała nr XIII/87/08 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych.

Uchwała nr XIII/88/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

Uchwała nr XIII/89/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów.

Uchwała  nr XIII/90/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę .

  Uchwała nr XIII/91/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Krzyżanów na 2008 rok.

 

Uchwała nr XIII/92/08 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Krzyżanów”   w Gminie Krzyżanów,   powiat kutnowski, woj. łódzkie, z perspektywą do 2015roku.

Uchwała nr XIII/93/08 w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Uchwała nr XIV/94/08   w sprawie udziału Gminy Krzyżanów   w   realizacji   projektu     "Budowa    Zintegrowanego    Systemu    e – Usług    Publicznych   Województwa   Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.

 

Uchwała nr XIV/95/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2008

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

Uchwała nr XIV/96/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2008.

załącznik 1

Uchwała nr XIV/97/08  w sprawie zmiany Uchwały Nr  XII /77/08 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów.

 

Uchwała nr XIV/98/08 w sprawie zatwierdzenia projektu „Pomoc - aktywizacja bezrobotnych” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego   Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

załącznik

 

Uchwała nr XIV/99/08 w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego .

 

Uchwała nr XIV/100/08 w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy

 

Uchwała nr XV/101/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2008.

Załącznik

 

Uchwała nr XV/102/08 zmieniająca uchwałę nr XIV/96/08 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2008.

Załącznik

 

 

Uchwała nr XV/103/08 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/229/06 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, logopedów oraz nauczycieli realizujących   w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Uchwała nr XV/104/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/98/08 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Pomoc – aktywizacja bezrobotnych” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Załącznik

 

Uchwała nr XV/105/08 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krzyżanów na lata 2008-2013.

 

Załącznik

 

Uchwała nr XV/106/08 w sprawie zmiany uchwały nr IX/57/03 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od   nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów

 

Uchwała nr XVI/107/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2008

Załącznik

 

Uchwała nr XVI/108/08 w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanów do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu.

 

Załącznik

 

Uchwała nr XVI/109/08 w sprawie rekomendacji kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”.

 

Uchwała nr XVI/110/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów.

 

Uchwała nr XVI/111/08 w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

Uchwała nr XVII/112/08 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/88/08 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu .

Uchwała nr XVII/113/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2008.

 

Załączniki

 

Uchwała nr XVII/114/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2009r.

 

Uchwała nr XVII/115/08 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

Uchwała nr XVII/116/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

 

Uchwała nr XVIII/117/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2008.

 

Załącznik

 

Uchwała nr XIX/118/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na rok 2009.

 

Część opisowa

Załączniki

 

Uchwała nr XIX/119/09 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.

 

Uchwała nr XIX/120/09 w sprawie przyjęcia zmian   w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

 

Uchwała nr XIX/121/09 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

 

Uchawła nr XIX/122/09 w sprawie   dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Wójta Gminy.

 

Uchwała nr XIX/123/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Krzyżanów”   w Gminie Krzyżanów,   powiat kutnowski, woj. łódzkie, z perspektywą do 2016 roku.

 

Uchwała nr XX/124/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2009

Załącznik

 

Uchwała nr XX/125/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej   a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów.

 

Uchwała nr XX/126/09 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych.

 

Uchwała nr XX/127/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków   Ochotniczych Straży Pożarnych   z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

Uchwała nr XX/128 w sprawie zatwierdzenia projektu „Pomoc – aktywizacja bezrobotnych” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Załącznik

Uchawała nr XX/129/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzyżanów.

 

Uchwała nr XXI/130/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2008 rok .

Uchwała nr XXI/131/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2009.

Załącznik

 

Uchwała nr XXI/132/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

Uchwała nr XXI/133/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Krzyżanów na lata 2009-2016”.

Uchwała nr XXI/134/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Łęki Kościelne   na lata 2009-2016”.

 

Uchwała nr XXI/135/09 w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

Uchwała nr XXI/136/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów na 2009 rok.

 

Uchwała nr XXII/137/09 dotycząca zajęcia stanowiska w sprawie dalszej rozbudowy składowiska odpadów w Krzyżanówku.

 

Uchwała nr XXIII/138/09 zmieniająca uchwałę nr XXI/131/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2009.

Załącznik

 

Uchwała nr XXIII/139/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2009.

Załącznik

 

Uchwała nr XXIII/140/09 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

 

Uchwała nr XXIII/141/09 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów”.

 

Uchwała nr XXIII/142/09 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w budynku mieszkalnym w Siemienicach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwała nr XXIV/143 /09 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2009.

załącznik

 

Uchwała nr XXIV/144 /09 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Krzyżanów.

Uchwała nr XXIV/145 /09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego.

 

Uchwała nr XXIV/146 /09 w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjne, pedagogom i logopedom oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Uchwała nr XXV/147/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2009.

 

Załączniki

 

Uchwała nr XXV/148/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2010r.

 

Uchwała nr XXV/149/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

Uchwała nr XXV/150/09 w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Uchwała nr XXV/151/09 w sprawie przyjęcia zmian   w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

 

Uchwała nr XXVI/152/09 zmieniająca uchwałę nr XXV/147/09 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2009.

 

Załącznik

 

Uchwała nr XXVI/153/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2009.

Załącznik

Uchwała nr XXVI/154/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Uchwała ne XXVI/155/09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego.

 

Uchwała nr XXVII/156/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

Uchwała nr XXVII/157/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2010 rok.

część opisowa

tabele i załączniki

tabela 8

Uchwała nr XXVII/158/10 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.

 

Uchwała nr XXVII/159/10 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok dla Wójta Gminy.

 

Uchwała nr XXVII/160/10 w sprawie o kreślenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Krzyżanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Uchwała nr XXVII/161/10 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Uchwała nr XXVII/162/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzyżanów.

 

Uchwała nr XXVIII/163/10 zmieniająca uchwałę nr XXVII/157/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2010 rok.

 

Załącznik

 

Uchwała nr XXVIII/164/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2010 rok.

 

Załącznik

 

Uchwała nr XXVIII/165/10 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

 

Uchwała nr XXVIII/166/10 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych.

 

Uchwała nr XXVIII/167/10 w sprawie zatwierdzenia projektu „Pomoc – aktywizacja bezrobotnych” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2007-2013.

 

Załącznik

 

Uchwała nr XXVIII/168/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w obrębie Marcinów, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwała nr XXVIII/169/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów na 2010 rok.

 

Uchwała nr XXIX/170/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2009 rok.

 

Uchwała nr XXIX/171/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów pod rozbudowę świetlicy wiejskiej położonych w miejscowości Krzyżanów.

 

Uchwała nr XXIX/172/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2010 rok.

Załącznik


Uchwała nr XXX/173/10   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.


Uchwała nr XXX/174/10  w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2010 rok.

Załącznik


Uchwała nr XXX/175/10  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krzyżanów lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.


Uchwała nr XXX/176/10   w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.


Uchwała nr XXX/177/10  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie o likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

Uchwała nr XXXI/178/10

w   sprawie    wyrażenia    sprzeciwu    wobec     zamierzeń PGE Elektrowni   Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie dotyczących ewentualnego składowania w strukturach podziemnych dwutlenku węgla na terenie gminy Krzyżanów.

Uchwała nr XXXI/179/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów pod zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej położonych w miejscowości Krzyżanów.

Uchwała nr XXXI/180/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/156/10 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

Uchwała nr XXXI/181/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2010 rok.

Załącznik

Uchwała nr XXXII/182/10 zmieniająca uchwałę nr XXXI/181/10 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2010 rok.

Tab

Uchwała nr XXXII/183/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała nr XXXII/184/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w obrębie Kaszewy Dworne, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała nr XXXII/185/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013”.  

Uchwała nr XXXII/186/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2010 rok.

Tab i zał.

Uchwała nr XXXII/187/10 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Krzyżanów w 2010 roku.

Uchwała nr XXXIII/188/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr XXXIII/189/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2010 rok

Załacznik

Uchwała nr XXXIII/190/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Uchwała nr XXXIII/191/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krzyżanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

Uchwała nr XXXIII/192/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzyżanów na lata 2010- 2015 

Uchwała nr XXXIII/193/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała nr XXXIII/194/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie

 

  

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-05 20:58:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-15 10:44:47
  • Liczba odsłon: 2969
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911736]

przewiń do góry