UCHWAŁA - PROJEKT

RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia ………………………………….. r.

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 1118, poz. 1146) Rada Gminy  uchwala, co następuje:

 

 

       § 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Załącznik 

                                                                                                        do uchwały nr …………

                                                                                                        Rady Gminy Krzyżanów 

                                                                                                        z dnia…………….…… r.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYŻANOW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

NA 2016 ROK

 

 Postanowienia ogólne

          § 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.);

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krzyżanów;

3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Krzyżanów;

4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krzyżanów;

5) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego  na 2016 rok;

6) podmiotach Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty

prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy;

7)  dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);

8) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.

2 ustawy.

 

Cel główny i cele  szczegółowe Programu

          § 2.  Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy

samorządem a podmiotami Programu.

          § 3.  Celami szczegółowymi Programu są:

1) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy

Krzyżanów;

3) wzmocnienie potencjału podmiotów Programu. 

                                                    

Zasady  współpracy

          § 4.  Współpraca Gminy z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach:

1) pomocniczości - Gmina może powierzać podmiotom programu realizację zadań

własnych, a podmioty programu zapewniają jego wykonanie w sposób ekonomiczny,

profesjonalny i terminowy;

2) suwerenności stron - współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny

podejmują działania w zakresie współpracy;

 

3) partnerstwa - współpraca realizowana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotów

programu w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Gminy;

4) efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu Gminy i podmiotów programu do

osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji - co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami

i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą;

6) jawności - zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nimi organizacjami

informacji o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić

przedmiot współpracy oraz zapewnienie przejrzystości procedur przyznawania dotacji.

 

Podmioty współpracy

           § 5. Podmiotami realizującymi współpracę są:

1) Rada i jej komisje wyznaczają kierunki polityki społecznej gminy oraz określają

wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych

przez  podmioty Programu;

2) Wójt – podejmuje decyzje o priorytetach współpracy z podmiotami Programu, ogłasza

otwarte konkursy na realizację zadań skierowanych do podmiotów Programu, dysponuje

środkami w ramach budżetu, decyduje o wyborze ofert i innych formach pomocy

poszczególnym podmiotom Programu;

3) Organizacje realizujące zadania publiczne dla mieszkańców Gminy lub na jej terenie bez

względu na siedzibę organizacji; 

4) Podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

 

Zakres  przedmiotowy i  priorytetowe zadania publiczne

            § 6. 1. Obszar współpracy Gminy i podmiotów Programu obejmuje sferę zadań

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Jako zadania priorytetowe Gminy w 2016 roku określa się zadania o charakterze

gminnym, międzygminnym, lokalnym, powiatowym, wojewódzkim z zakresu:

1) kultury fizycznej i sportu:

    a) zadania związane z organizacją imprez sportowych,

    b) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,

    c) upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych (organizowanie treningów

       i festynów sportowo – rekreacyjnych),

    d) działania na rzecz poprawy gminnych obiektów sportowych,

2) turystyki i promocji:

    a) zadania związane z promocją walorów Gminy (wystawy, konkursy wiedzy o walorach  

         regionu, publikacje),

    b)  zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją innych zadań                                                        

        promujących walory Gminy,

3) kultury, sztuki i edukacji:

    a) promowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych,  

    b) wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne,

    c) prezentacja i promocja osiągnięć oświatowych, projektów i programów inwestycyjnych,

4)  pomocy społecznej:

     a) przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja zawodowa i społeczna,

     b) wspieranie osób o niskim statusie materialnym,

     c) pomoc osobom i rodzinom w sytuacji kryzysu,

     d) wspieranie działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

     e) działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, promocja 

          trzeźwego stylu życia,

       f) pozyskiwanie i dystrybucja żywności,

5)  wypoczynku dzieci i młodzieży:

     a) organizacji wypoczynku zimowego,

     b) organizacji wypoczynku letniego,

6)  promocji ochrony zdrowia:

    a) wsparcie projektów z zakresu oświaty prozdrowotnej,

    b) wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego  trybu życia,

    c) działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,

    d) pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, 

3. Wójt może, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych

w 2016 roku, po zasięgnięciu opinii komisji Rady Gminy i uzgodnieniu

z zainteresowanymi organizacjami.

 

Formy  współpracy  i sposób realizacji programu

            § 7. Współpraca Gminy z podmiotami Programu może mieć następujące formy:

1)      wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania

w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

ich realizacji,

3) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na

dofinansowanie ich realizacji,

4) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do ich działalności, projektów

aktów prawa miejscowego w sprawach dotyczących działalności statutowych tych

organizacji;

5) wzajemne informowanie podmiotów Programu o doświadczeniach i osiągnięciach;

6) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji

w sferze zadań publicznych;                                                  

7) inne formy wsparcia mogą obejmować, w szczególności:

a) udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym na realizację

zadań ze sfery pożytku publicznego,

b) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań np. nieodpłatnego udostępniania

lokalu, środka komunikacji, nagłośnienia itp.,

c) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań

publicznych z innych źródeł niż dotacja  Gminy,

d) przystępowanie Gminy do partnerstwa w projektach kierowanych przez podmioty

Programu do funduszy europejskich lub innych.

 

Finansowanie  Programu i okres realizacji

           § 8. 1. W 2016 roku na finansowanie realizacji zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznacza się środki w wysokości zabezpieczonej w budżecie gminy na 2016 rok.  

           2. Realizacja programu następować będzie w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

Sposób oceny realizacji Programu

           § 9. 1. Miernikiem efektywności Programu będą uzyskane informacje dotyczące

w  szczególności:

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji;

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji;

4) liczby umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych

od organizacji;

5) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym liczba organizacji, które

wystąpiły z wnioskiem;

6) wielkość grupy odbiorców zrealizowanych zadań;

7) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań

publicznych.

         2. Wójt nie później niż do 30 kwietnia złoży Radzie sprawozdanie z realizacji

Programu za rok poprzedni.

 

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

         § 10. Tworzenie Programu przebiega w następujący sposób:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza się informację o rozpoczęciu prac nad

przygotowaniem Programu oraz możliwości przysłania przez podmioty Programu

ogólnych propozycji, kierunków oraz obszarów działań do projektu Programu;

2) przeprowadzenie oraz przebieg konsultacji projektu Programu realizowany jest zgodnie

z Uchwałą nr XXXIII/190/10   Rady Gminy  Krzyżanów z dnia 5 listopada 2010 roku

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3)  podjęcie przez Radę  uchwały w sprawie  uchwalenia Programu po zapoznaniu się

z wynikami konsultacji.

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

         § 11. 1. Wójt w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową w celu

zaopiniowania złożonych ofert.

         2. Komisja po zaopiniowaniu ofert, przedstawia Wójtowi propozycję przyznania dotacji.

         3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości

przyznanej dotacji dokonuje Wójt.

         4. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Postanowienia  końcowe

          § 12. 1.  Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych

form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.

          2. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom określonym w Programie może

nastąpić w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach szczególnych.

          3. Tryb pozyskiwania i sposób wydatkowania środków finansowych na realizację

zadania publicznego określa ustawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabella Sobolewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-07 13:03:24
  • Liczba odsłon: 944
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1813037]

przewiń do góry