Uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanów

Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzyżanów

Uchwała nr I/3/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów

Uchwała nr I/4/10 w sprawie powołania Komisji ds.   Oświaty, Kultury i Sportui określenia przedmiotu jej działania

Uchwała nr I/5/10 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa , Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług i określenia przedmiotu jej działania

Uchwała nr I/6/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2011 roku

Uchwała nr I/7/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr I/8/10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr I/9/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2010 rok

Załącznik

Uchwała nr I/10/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała nr I/11/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała nr II/12/10 w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała nr II/13/10 w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Krzyżanów

Uchwała nr II/14/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2010 rok

Załącznik

Uchwała nr III/15/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Uchwała nr III/16/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok

Uchwała nr III/17/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2010 rok

Załącznik

Uchwała nr III/18/10 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała nr III/19/10 w   sprawie   wyrażenia    sprzeciwu    wobec   niszczenia dróg gminnych Gminy Krzyżanów przez ruch samochodów ciężarowych służących do budowy autostrady A-1

 

Uchwałą nr IV/20/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wałach B

Uchwała nr IV/21/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2011 – 2014

załącznik 1

załącznik 2

Uchwała IV/22/2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia   zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Uchwała IV/23/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krzyżanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

Uchwała IV/24/2011 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok dla Wójta Gminy

Uchwałą IV/25/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2011 rok

część opisowa

tab.1

tab.2

tab.3

tab.3a

tab.4

tab.5

tab.6

tab.7

tab.8

tab.9

tab.10

załącznik 1

Uchwała nr  V/26/2011 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów.

Uchwała nr V/27/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wałach B

Uchwała nr V/28/2011 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanów

Uchwała V/29/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu „Pomoc – aktywizacja bezrobotnych” w ramach    Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013

zał.

Uchwała nr V/30/2011 zmieniająca uchwałę nr IV/22/2011 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Uchwała nr V/31/2011 zmieniająca uchwałę nr IV/25/2011 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2011 rok

tabela

Uchwała nr V/32/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2011 – 2014

załącznik 1i 2

zał.3

Uchwała nr V/33/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2011 rok

tab.i zał

tab.4  

Uchwała nr V/34/2011 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Uchwała nr VI/35/2011 w sprawie zmiany uchwały nr V/27/2011   Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2011 r.   w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w   Wałach B

Uchwała nr VI/36/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na   nieruchomości położonej w Siemienicach, stanowiącej własność Gminy Krzyżanów

Uchwała nr VI/37/2011 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych

Uchwała nr VI/38/2011 zmieniająca uchwałę nr V/33/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2011 rok

Uchwała nr VI/38/2011 tab i zał.

Uchwała nr VI/39/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2011 rok

Uchwała nr VI/39/2011 tab 1 i tab 2

Uchwała nr VII/40/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała nr VII/41/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2010 rok

Uchwała nr VII/42/2011 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2011 rok

tab. i zał.

Uchwała nr VII/43/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/192/10 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzyżanów   na lata 2010-2015

Uchwała nr VII/44/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr VII/45/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała nr VII/46/2011 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzyżanów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała nr VIII/47/2011 w sprawie   interpretacji zapisów § 99 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów

  Uchwała nr VIII/48/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu

Uchwała nr VIII/49/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2011 rok

tab. zał.

Uchwała nr VIII/50/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Wały B, obręb Wały, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  Uchwała nr VIII/51/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej   niezabudowanej w miejscowości Wały B, obręb Wały,   w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr VIII/52/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej   niezabudowanej w obrębie Konary, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr VIII/53/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej   niezabudowanej w obrębie Sokół, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr VIII/54/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej   niezabudowanej w obrębie Siemienice, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr VIII/55/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej   niezabudowanej w obrębie Młogoszyn, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  Uchwała nr VIII/56/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej   niezabudowanej w obrębie Młogoszyn, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr VIII/57/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej   niezabudowanej w obrębie Kaszewy Kolonia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr VIII/58/2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kaszewy Dworne na     lata 2011-2018”

  Uchwała nr VIII/59/2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kaszewy Kolonia na    lata 2011-2018”

Uchwała nr VIII/60/2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kaszewy Kościelne na lata 2011-2018”

  Uchwała nr VIII/61/2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kaszewy-Spójnia   na lata 2011-2018”

 

  Uchwała nr VIII/62/2011 w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Przestrzennego Gminy Krzyżanów

  zał. 1

  zał. 2

  zał. 3

  zał. 4

 

  Uchwała nr VIII/63/2011 w sprawie   przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego   Gminy Krzyżanów

  zał.

 

  Uchwała nr IX/64/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2011 rok

 tab. 1, 2 i zał.

 

  Uchwała nr IX/65/2011 w  sprawie    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2011 – 2014

  zał. 1, 2

  zał. 3

 

  Uchwała nr IX/66/2011 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/188/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

  Uchwała nr IX/67/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2011 rok

  tab. 1, 2

 

  Uchwała nr IX/68/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2012 roku

 

  Uchwała nr IX/69/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  Uchwała nr IX/70/2011 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

  Uchwała nr IX/71/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.

 

  Uchwała nr IX/72/2011 w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzyżanów

  Uchwała nr IX/73/2011 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie

 

  Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego   Gminy Krzyżanów

  zał.

 

  Uchwała nr IX/75/2011 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego   Gminy Krzyżanów

  zał.

 

  Uchwała nr IX/76/2011 w sprawie udziału właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości w realizacji inwestycji komunalnej pn. „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów” w latach 2012-2013

 

  Uchwała nr X/77/2011  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IX/64/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2011 rok

  tab.

  Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IX/65/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2011 – 2014

  zał. 1

   zał. 2

   zał. 3

 

  Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r.   w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2011 rok

  tab. 1

   tab. 2-8 i zał.

 

  Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2011 – 2014

  zał. 1

  zał. 2

 

  Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów

na   lata 2012 –    2015

  zał. 1

  zał. 2

  zał. 3

 

  Uchwała nr X/82/2011  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r.   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2012 rok

  cz. opisowa

  tab. 1

  tab. 2

  tab. 3

  tab. 3a

  tab. 4

  tab. 5

  tab. 6

  tab. 7

  tab. 8

  tab. 9

  tab. 10

  zał. 1

 

  Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

 

  Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata   2012-2015

  Uchwała nr X/85/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 

  Uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

  Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2011 rok

  tab.

  Uchwała nr XI/88/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok

  zał.

  Uchwała nr XI/89/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2015

  zał. 1

  zał. 2

  zał. 3

  Uchwała nr XI/90/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

  Uchwała nr XI/91/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

  Uchwała nr XI/92/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanów na rok 2012"

  Uchwała nr XI/93/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Pomoc - aktywizacja bezrobotnych" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  zał.

  Uchwała nr XI/94/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr X/83/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

  Uchwała nr XI/95/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie do organizacji pracy z rodziną

  Uchwała nr XI/96/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok dla Wójta Gminy

  Uchwała nr XI/97/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r.  w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1399

  Uchwała nr XI/98/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do wspólnego projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego"

  Uchwała nr XI/99/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie  przejęcia do mienia komunalnego Gminy Krzyżanów nieruchomości oznaczonej jako działka nr 104/2 o powierzchni 0,29 ha w obrębie ewidencyjnym Krzyżanówek gm. Krzyżanów

  Uchwała nr XII/100/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

  Uchwała nr XII/101/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2011 rok

  Uchwała nr XII/102/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 czerwca 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok

  zał.

  Uchwała nr XII/103/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2012 – 2015

  zał. 1

  zał. 2

  zał. 3

  Uchwała nr XII/104/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 czerwca 2012 r.  w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych

 

    Uchwała nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za korzystanie z tych obiektów https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2302

   Uchwała nr XIII/106/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok

   zał.

    Uchwała nr XIII/107/ 2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2015

   zał. 1

    zał. 2

    zał. 3

    Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3406

   Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu do realizacji do projektu pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów”, WND-POKL.09.01.02-10-006/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   zał.

   Uchwała nr XIII/110/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów

   zał.

  Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Gminy Krzyżanów z  dnia 26 października 2012 r.  zmieniająca uchwałę nr XIII/106/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na 2012 rok

  Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok

  tab. 1

  tab. 2

  tab. 3

  Uchwała nr XIV/113/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 października 2012 r.  w sprawie podziału Gminy Krzyżanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3664

  Uchwała nr XIV/114/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów

  Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

   Uchwała nr XV/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok

  tab. 1

  tab. 2

  tab. 3

  tab. 4

  tab. 5

  Uchwałla nr XV/117/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012 – 2015

  zał. 1

  zał. 2

  zał. 3

  Uchwała nr XV/118/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2013 – 2016

    zał. 1

    zał. 2

    zał. 3

  Uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2013 rok - opub. https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1040

 

  Uchwała nr XV/120/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2013 roku - opub.

https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4285

  Uchwała nr XV/121/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości - opub.

https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4286

  Uchwała nr XV/122/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

  Uchwała nr XV/123/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - opub.

https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/224/akt.pdf  

 

  Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XV/117/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2012 – 2015

zał. 1

Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - opub.  Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1052 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1052

    

 

Uchwała    nr XVI/126/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opub. Dz. Urz. Wój. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1053 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1053  

 

  Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat - opub. Dz. Urz. Wój. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1756 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/1756/akt.pdf  

 

Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1054  https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1054  

 

  Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - utrata mocy - uchwała Nr XVII/140/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. 

 

  Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

 

  Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

 

  Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r.  zmieniająca uchwałę nr XV/116/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok

tab.

 

  Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok

tab.1,2,3

 

  Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 

  Uchwała Nr XVII/135/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2013 rok

tab.

 

  Uchwała Nr XVII/136/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2013 – 2016

zał. 1

zał. 2

zał. 3

 

  Uchwała Nr XVII/137/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

 

  Uchwała Nr XVII/138/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie    Gminy Krzyżanów

 

  Uchwała Nr XVII/139/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2589 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/2589/akt.pdf  

 

  Uchwała Nr XVII/140/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2953 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/2953/akt.pdf

 

  Uchwała Nr XVII/141/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - utrata mocy - uchwała Nr XVIII/153/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 kwietnia 2013 r.  

 

  Uchwała Nr XVII/142/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

  Uchwała Nr XVII/143/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki

 

  Uchwała Nr XVII/144/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 

  Uchwała Nr XVII/145/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2954 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/2954/akt.pdf

 

  Uchwała Nr XVII/146/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia   „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2013”

 

  Uchwała Nr XVII/147/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu    Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów

  zał.

 

  Uchwała Nr XVII/148/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów

  zał.

 

  Uchwała Nr XVIII/149/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 kwietnia 2013 r.  zmieniająca uchwałę Nr XVII/135/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2013 r.   w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2013 rok 

  tab. 1 i 2

 

  Uchwała Nr XVIII/150/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 kwietnia 2013 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2013 rok 

  tab. 1, 2 i 3

 

Uchwała Nr XVIII/151/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2013-2016

 

Uchwała Nr XVIII/152/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 kwietnia 2013 r.    zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz.2741 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/2741/akt.pdf

 

Uchwała Nr XVIII/153/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 kwietnia 2013 r.  w sprawie  uchwalenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3237 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/3237/akt.pdf

 

  Uchwała Nr XVIII/154/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 kwietnia 2013 r.  w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015    

 

  Uchwała Nr XIX/155/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

 

  Uchwała Nr XIX/156/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2012 rok

 

  Uchwała Nr XIX/157/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2013 rok

  tab. i zał.

 

    Uchwała Nr XIX/158/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2013 – 2016

  zał. 1

  zał. 2

  zał. 3

 

  Uchwała Nr XIX/159/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Pomoc – aktywizacja bezrobotnych” w ramach    Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2 007-2013

  zał.

 

  Uchwała Nr XIX/160/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3500 - https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/3500/akt.pdf

 

  Uchwała Nr XIX/161/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie dopłaty do opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3824 - https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/3824/akt.pdf

 

  Uchwała Nr XIX/162/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych   na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

  Uchwała Nr XIX/163/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego

 

  Uchwała Nr XIX/164/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanów” - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3717 - https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/3717/akt.pdf

 

  Uchwała Nr XIX/165/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanów do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

 

  Uchwała Nr XIX/166/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu

 

  Uchwała Nr XX/167/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 lipca 2013 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2013 rok

  tab. 1, 2, 3, 4 i zał.

  Uchwała Nr XX/168/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 lipca 2013 r.  zmieniająca Uchwałę Nr XIX/166/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013 r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu

    Uchwała Nr XX/169/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 lipca 2013 r.  w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów

  zał. 1

  zał. 2

  zał. 3

  zał. 4

  Uchwała Nr XX/170/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 lipca 2013 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Krzyżanów, stanowiącej własność Gminy Krzyżanów

 

  Uchwała Nr XX/171/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów dla terenu obejmującego część wsi Micin i Pawłowice - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4141 - https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/4141/akt.pdf

   Uchwała Nr XX/172/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 lipca 2013 r.  zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/154/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 kwietnia 2013 roku   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu   Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015

  zał.

  Uchwała Nr XX/173/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 lipca 2013 r.  zmieniająca Uchwałę Nr XIX/159/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Pomoc – aktywizacja bezrobotnych” w ramach   Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013

  zał.

  Uchwała Nr XX/174/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 lipca 2013 r.  w   sprawie   wyrażenia    stanowiska    wobec   niszczenia dróg gminnych Gminy Krzyżanów przez ruch samochodów ciężarowych służących do budowy autostrady A-1

    Uchwała Nr XXI/175/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2013 rok

   tab. i zał.

 

   Uchwała Nr XXI/176/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2013 r.   w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Wójta Gminy Krzyżanów

 

   Uchwała Nr XXI/177/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów

  Uchwała Nr XXII/178/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2013 rok

  zał.

  Uchwała Nr XXII/179/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2014 roku - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2013 r. poz. 5156 - https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/5156/akt.pdf

   Uchwała Nr XXII/180/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016

  Uchwała Nr XXII/181/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

    Uchwała Nr XXII/182/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie  ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krzyżanów- opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r. poz. 5746 - https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/5746/akt.pdf  

Uchwała Nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2013 rok

tab. i zał.

Uchwała Nr XXIII/184/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr XXIII/185/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Uchwała Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2014 – 2017

zał. nr 1

zał, nr 2

zał. nr 3

 

Uchwała Nr XXIII/187/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2014 rok

Uchwała Nr XXIV/188/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przekazania   środków   finansowych   na   Wojewódzki   Fundusz   Wsparcia Policji    z przeznaczeniem   na   zakup   samochodu

Uchwała Nr XXIV/189/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2014 rok

   tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  zał. 1  

Uchwała Nr XXIV/190/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2014 – 2017

zał. 1

zał. 2

zał. 3

 

Uchwała Nr XXIV/191/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Uchwała Nr XXIV/192/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020   „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”   na lata 2014 – 2020 - opub. Dz. Urz. woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2037 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/2037/akt.pdf

Uchwała Nr XXIV/193/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014- 2020 - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2038 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/2038/akt.pdf

Uchwała Nr XXIV/194/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Przedszkole– start w przyszłość”, WND-POKL.09.01.01-10-036/13 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zał.

Uchwała Nr XXIV/195/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XXIV/196/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za korzystanie z tych obiektów   - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2039 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/2039/akt.pdf

Uchwała Nr XXIV/197/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2014”

Uchwała Nr XXIV/198/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej   stanowiącej własność Gminy Krzyżanów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Marcina Kamelaka

Uchwała Nr XXIV/199/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu

Uchwała Nr XXIV/200/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu

Uchwała Nr XXIV/201/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu

Uchwała Nr XXIV/202/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania   wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2040 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/2040/akt.pdf

Uchwała Nr XXIV/203/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów

Uchwała Nr XXV/204/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2014 rok

   tab. i zał.

Uchwała Nr XXV/205/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca   Uchwałę    Nr XXIV/201/2014    Rady   Gminy   Krzyżanów   z   dnia   28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu

   Uchwała Nr XXV/206/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów

  zał. 1

  zał. 2

  zał. 3

  zał. 4

  Uchwała Nr XXV/207/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych

  Uchwała Nr XXV/208/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/198/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Pana Marcina Kamelaka

  Uchwała Nr XXV/209/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia   „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2014”

  Uchwała Nr XXV/210/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie podziału Powiatu Kutnowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXV/211/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzyżanów na lata 2014-2020

zał.

Uchwała Nr XXVI/212/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/213/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/214/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2014 rok

zał.

Uchwała Nr XXVI/215/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na   lata 2014 – 2017

zał. 1

zał. 2

zał. 3

Uchwała Nr XXVI/216/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych- opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 lipca 2014 r.  poz. 2638 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/2638/akt.pdf

 

Uchwała Nr XXVI/217/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzyżanów na lata 2014 – 2024”

  zał.

Uchwała Nr XXVI/218/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Pomoc – aktywizacja bezrobotnych” w ramach   Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2014-2015

zał.

Uchwała Nr XXVI/219/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 05.08.2014 r. poz. 3002 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/3002/akt.pdf       

 

Uchwała Nr XXVII/220/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2014 rok

tab. i zał.

 

Uchwała Nr XXVII/221/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 września 2014 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25.09.2014 r. poz. 3396   https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/3396/akt.pdf

 

Uchwała Nr XXVII/222/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Pana Tomasza Janusiewicza

 

  Uchwała Nr XXVIII/223/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2014 rok

  tab. i zał.

  Uchwała Nr XXVIII/224/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/2012   Rady Gminy Krzyżanów z dnia   22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za korzystanie   z tych obiektów - Opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 02.12.2014 r. poz. 4325 - https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/4325/akt.pdf

  Uchwała Nr XXVIII/225/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2015 roku - Opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10.11.2014 r. poz. 3897 -   https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/3897/akt.pdf

  Uchwała Nr XXVIII/226/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-08 18:20:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-03 12:48:30
  • Liczba odsłon: 4315
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911589]

przewiń do góry