Uchwały podjęte przez Radę Gminy Krzyżanów w 2005 roku:

 

Uchwała nr XXI/142/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok (załączniki do uchwały budżetowej w zakładce "majątek gminy i budżet").

Uchwała nr XXI/143/05 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów.

Uchwała nr XXI/144 /05 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanów" oraz "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzyżanów".

Uchwała nr XXII/145/05 w sprawie uchwalenia udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanów.

Uchwała nr XXII/146 /05 zmieniajaca uchwałę nr XXI/142/05 Rady Gminy Krzyzanów z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.

Uzasadnienie  do Uchwały nr XXII/146/05 

Uchwała nr XXII/147 /05 w sprawie okreslenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała nr XXII/148 /05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałmi klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie do Uchwały nr XXII/148/05

Uchwała nr XXIII/149 /05  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok

Uchwała nr XXIII/150 /05  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/143/05 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu okreśłajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów

Uchwała nr XXIII/151 /05  w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr XXIII/152 /05  w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy.

Uchwała nr XXIV/153/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/05 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanów.

Uchwała nr XXIV/154 /05 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Młogoszyn, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała nr XXIV/155 /05 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy.

Uchwała nr XXIV/156 /05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwała nr XXIV/157 /05 w sprawie przeniesienia planu wydatków miedzy rozdizałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwała nr XXIV/158 /05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr XXIV/159 /05 zmieniajaca uchwałę nr XXI/142/05 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/159/05

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/159/05

Uchwała nr XXIV/160/05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwała nr XXIV/161/05 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Uchwała nr XXIV/162/05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/162/05

Uchwała nr XXV/163/05 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy.

Uchwała nr XXV/164/05 w sprawie przenieisenia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwała nr XXV/165/05 zmieniająca uchwałę nr XXI/142/05 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 24.02.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na

2005 rok.

Uchwała nr XXV/166/05 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy

Uchwała nr XXV/167/05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragarfami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr XXV/168/05 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla Gminy Krzyżanów na lata 2005 - 2020.

Uchwała nr XXV/169/05 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006

Uchwała nr XXV/170/05 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy.

Uchwała nr XXV/171/05 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną

Uchwała nr XXVI/172/05 w sprawie przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej położonej w Krzyżanowie

uzasadnienie do uchwały nr XXVI/172/05

Uchwała nr XXVI/173/05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr XXVI/174/05  zmieniajaca uchwałę nr XXI/142/05 Rady gminy Krzyżanów z dnia 24.02.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok

Uchwała nr XXVI/175/05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 

Uchwała nr XXVI/176/05 w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostakch organizacyjnych Gminy Krzyżanów

Uchwała nr XXVI/177/05 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy

Uchwała nr XXVII/178/05 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVII/179/05 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXVII/180/05 w sprawie stawek opłaty targowej

Uchwała nr XXVII/181/05 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.

Uchwała nr XXVII/182/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXVII/183/05 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała nr XXVII/184/05 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienieznego dla członków Ochotniczych Starzy Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym

Uchwała nr XXVII/185/05 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2006r.

Uchwała nr XXVII/186/05 w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała nr XXVII/187/05 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XXVIII/188/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandtu wójta

Uchwała nr XXIX/189/05 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy

Uchwała nr XXIX/190/05 w sprawie zmniejszenia planu przychodów i przeniesienia planu wydatków

Uchwała nr XXIX/191/05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr XXIX/192/05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr XXIX/193/05 w sprawie przeniesienia planu wydtaków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr XXIX/194/05 w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Uchwała nr XXIX/195/05 zmieniająca uchwałe nr XXI/142/05 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/195/05

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/195/05

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/195/05

Uchwała nr XXIX/196/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/196/05

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-03 15:57:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobolewska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-03 15:57:18
  • Liczba odsłon: 1228
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661795]

przewiń do góry