Krzyżanów, dnia 29lipca2022 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Julianów i Władysławów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzyżanów uchwały Nr XXXIV/285/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Julianów i Władysławów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko
w terminie do dnia 22sierpnia2022 r.Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10,99-314Krzyżanóworaz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: inwestycje@krzyzanow.pl. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanów.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314Krzyżanóww dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Krzyżanów czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie
z art. 17a tej ustawy, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Krzyżanów jest Wójt Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanów (http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/), w zakładce RODO – klauzula informacyjna,
 • prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Wójt Gminy Krzyżanów

Tomasz Jakubowski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-29 11:15:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 11:17:26
 • Liczba odsłon: 354
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907676]

przewiń do góry