CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Budżet gminy Krzyżanów na 2007 rok został opracowany w oparciu o:

uchwałę nr VIII/51/03 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Krzyżanów oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2006 rok,

informację Wojewody Łódzkiego o projektowanych na 2007 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych - pismo z dnia 27.10.2006 roku, znak: FN.I.-3010-14/G/2007

informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2007 rok -pismo z dnia 24.10.2006 roku, znak: DSK-3101-3/06/07

informację Ministra Finansów w sprawie wstępnej kwoty subwencji ogólnej na 2007 rok oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

wniosków i wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez pracowników urzędu oraz jednostki organizacyjne.

Uwzględniając prognozowane dochody własne realizowane przez gminę, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2007 rok w wysokości 8.237.517 zł.

Planowana subwencja ogólna na 2007 rok wynosi 3.843.806 zł, z tego:

- część wyrównawcza - 1.559.093 zł,

z tego:

kwota podstawowa - 1.132.235 zł

kwota uzupełniająca - 426.858 zł

- część oświatowa - 2.284.713 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2005 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Cena żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r, wynosi 35,52 zł za 1 dt.

Do planowania wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęto cenę żyta w kwocie 27 zł. za 1q wg uchwały Rady Gminy nr XXVII/185/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2006 roku. Pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2006 r.

Szczegółowe dane w zakresie dochodów budżetu gminy na 2007 rok przedstawia załącznik nr 1.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo 1.234.142 zł.

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 341.328 zł.

- transport i łączność 550.677 zł.

- gospodarka mieszkaniowa 60.000 zł.

- działalność usługowa 3.750 zł.

- administracja publiczna 1.393.555 zł.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 737 zł.

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147.029 zł.

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 40.000 zł.

- obsługa długu publicznego 35.742 zł.

- różne rozliczenia 79.800 zł.

- oświata i wychowanie 2.889.885 zł.

- ochrona zdrowia 51.975 zł.

- pomoc społeczna 1.824.063 zł.

- edukacyjna opieka wychowawcza 22.720 zł.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 256.142 zł.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 160.000 zł.

- kultura fizyczna i sport 32.000 zł.

_____________________________________________________________________

Globalna kwota wydatków wynosi: 9.123.545 zł.

Wydatki budżetowe w ramach poszczególnych działów:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano wydatki :

§ 6650 – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla planowanego Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach ZGRK – gmina Krzyżanów” – 112.167 zł.

opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla planowanego Projektu pn. „Oczyszczalnie przydomowe” – 40.500 zł. Wykonanie dokumentacji będzie stanowiło podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013, Sektorowego Programu Operacyjnego lub innych funduszy pomocowych w ramach zadań realizowanych poprzez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego. Wykonanie dokumentacji jest zobowiązaniem roku 2006, ponieważ został przesunięty termin wykonania na 2007 r.

Zaplanowano w wydatkach budżetu wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne, Kaszewy Kościelne, Psurze, Miasto Kutno – 1.012.375 zł. (25% kosztów całkowitych).

Koszt całkowity projektu planowany jest na kwotę 4.049.500 zł., z tego planowane dofinansowanie z funduszy pomocowych w kwocie 3.037.125 zł.

Zaplanowane zostało zadanie pn. „Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Sokół – 10 szt., Pawłowice – 11 szt., Kuchary – 9 szt.” – 52.500 zł. (25% całkowitych). Koszt całkowity projektu w 2007 r. planowany jest w kwocie 210.000 zł., z tego planowane dofinansowanie 157.500 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.800 zł. w związku z zapłatą za wykonanie zmiany koncepcji kanalizacji sanitarnej gminy Krzyżanów.

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - zaplanowano wydatki z tytułu należnych składek dla Łódzkiej Izby Rolniczej w kwocie 11.800 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Środki finansowe w kwocie 341.328 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów-zleceń

za pobór opłaty za zużycie wody – 12.514 zł.

- opłata dla PWiK w Kutnie za pobór wody –260.000 zł.

- zakup materiałów, usług remontowych w celu konserwacji i napraw awarii sieci

wodociągowej na terenie gminy, badanie próbek wody, odczyty zużycia wody i usługi

w ramach umowy razem 68.814 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

1) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- zaplanowano dotację celową dla gminy miejskiej Kutno na dofinansowanie

lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 87.100 zł.

- zaplanowano środki finansowe w kwocie 28.142 zł z przeznaczeniem na zapłatę

za świadczenie usług przewozowych od poniedziałku do piątku wg umowy z MZK,

uruchomienie dwóch kursów autobusu w lipcu i sierpniu do Łęk Kościelnych oraz uruchomienie autobusu linii nr 10 w dni wolne od nauki szkolnej, w soboty i w niedziele na trasie od Krzyżanowa przez Łęki, Krzyżanówek do Kutna.

2) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6650 – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zaplanowane zostały zadania:

Przebudowa drogi nr 24 (nowy nr 102170E) Ktery A–Ktery B – planowany koszt całkowity zadania 524.790 zł.

Przebudowa drogi nr 8 (nowy nr 102156E) Różanowice – Krzyżanówek 2,8 km – planowany koszt całkowity zadania 672.000 zł.

Przebudowa drogi od Kuchar przez Wierzyki w stronę Nagodowa 2,5 km – planowany koszt całkowity zadania 600.000 zł.

W budżecie gminy zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 25% kosztów realizacji w/w projektów, ponieważ realizacja zadań prowadzona będzie przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe wydatki - zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.000 zł. z przeznaczeniem:

wykonanie drogi dojazdowej do pól Krzyżanów – Konary około 1,2 km. - 100.000 zł.

utrzymanie dróg w okresie zimy, zakup żużla na drogi, równiarka, naprawa dziur w nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych – 40.000 zł.

umowa o świadczenie usługi odśnieżania dróg gminnych sprzętem powierzonym przez

gminę – 3.000 zł.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i płynnych przy budynkach komunalnych gminy, zapłatę za dzierżawę pojemników, opłaty za wyceny, wyrysy, wypisy, zapłatę za energię elektryczną w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowie, remonty budynków komunalnych gminy.

Dział 710 -Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 750 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobownictwa oraz renowację grobu żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej – cmentarz w Łękach Kościelnych kwotę 3.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

w tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 69.281 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 51.023 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.214 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.517 zł

- składki na fundusz pracy - 1.353 zł

- zakup materiałów, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska,

i świadczenia na rzecz obrony 3.174 zł

2) rozdział 75022 - Rady gmin

wydatki związane z działalnością Rady Gminy zaplanowano w kwocie 81.000 zł.

3) rozdział 75023 - Urzędy gmin

wydatki na funkcjonowanie urzędu- płacowe, rzeczowe i inwestycyjne,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 504.072 zł.

nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników - 17.303 zł.

odprawy emerytalne dla dwóch pracowników - 34.605 zł.

środki finansowe z tytułu wzrostu wynagrodzeń osobowych - 27.755 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.409 zł.

składki na ubezpieczenia społeczne -100.458 zł.

składki na Fundusz Pracy - 14.404 zł.

wpłaty na PFRON - 4.000 zł.

wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł.

fundusz nagród - 16.653 zł.

§ 6650 – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - realizacja projektu „Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminach ZGRK poprzez upowszechnianie dostępu do e-administracji – 19.125 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego – 5.000 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.340 zł.

pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za zużycie energii elektrycznej, delegacje i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, środki bhp, rozmowy telefoniczne, internet, obsługa informatyczna, prawna, zakup opału, szkolenia, środki czystości, zakup programów komputerowych WORD i EXEL w celu usprawnienia pracy w urzędzie oraz aktualizacji systemów, ujednolicenia stosowanych programów i częściowego przygotowania do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, naprawy sprzętu, malowanie pomieszczeń urzędu, założenie terakoty na korytarzu i inne nieprzewidziane w ciągu roku – ogółem wydatki bieżące – 242.001 zł.

4) rozdział 75075 - Promocja gminy

wydatki związane z promocją gminy zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

5) rozdział 75095 - Pozostała działalność

zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 94.011 zł.

- nagroda jubileuszowa - 3.993 zł.

- fundusz nagród - 2.820 zł.

- środki finansowe z tytułu wzrostu wynagrodzeń osobowych - 4.701 zł.

- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, staże w ramach

umów z PUP - 20.000 zł.

- odprawa emerytalna – 13.037 zł.

- fundusz premiowy – 3.999 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.666 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne - 24.829 zł.

- składki na Fundusz Pracy - 4.589 zł.

pozostałe wydatki rzeczowe i osobowe w kwocie 9.700 zł.

oraz diety dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji – 6.804 zł.

Dział 751 - Dochody naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano środki w wysokości 737,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

1) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano kwotę 10.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Kutnie.

2) rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano środki finansowe w kwocie 136.679 zł. z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców-mechaników - 30.213 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.966 zł.

pozostałe wydatki bieżące tj. zakup paliwa, sprzętu, remonty sprzętu, ubezpieczenie strażaków, samochodów ogółem 59.400 zł.

oraz zakup materiałów do remontu garaży : OSP Wały – 8.000 zł., OSP Kuchary – 300 zł., OSP Młogoszyn – 1.000 zł., OSP Sieminice – 200 zł., OSP Ktery – 6.000 zł. OSP Kaszewy –1.600 zł., OSP Krzyżanów – 20.000 zł.

Zaplanowane zostały środki w kwocie 5.000 zł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

3) rozdział 75414- Obrona cywilna - w ramach dotacji celowej w kwocie 350,- zł zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych

z prowadzeniem spraw z obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowano środki w wysokości 40.000,- zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w kwocie 35.742 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz opłacenie prowizji bankowej od kredytu planowanego do zaciągnięcia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 72.000 zł do wysokości 1 % planowanych wydatków.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.800 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługi związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku dla Banku Spółdzielczego „Wspólna Praca” zgodnie z umową z dnia 11 września 2006 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych oraz gimnazjum, dla których gmina Krzyżanów jest organem prowadzącym.

W szkołach podstawowych uczy się obecnie 274 uczniów, z tego w SP w Kaszewach – 103, w SP w Kterach – 68, w SP w Micinie - 53, w SP w Wałach -50 uczniów. Przeciętna liczba uczniów przypadająca na jeden oddział w szkołach podstawowych wynosi 11.

W Gimnazjum w Krzyżanowie naukę pobiera 184 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 31.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza łącznie 36 dzieci, w tym: w Kaszewach – 12, w Kterach – 10, w Micinie – 6, w Wałach –8.

We wszystkich placówkach zatrudnienie nauczycieli wynosi łącznie 44,26 etatów, pracowników obsługi i administracji 9,75 etatu oraz 2,75 etatu palaczy c.o.

W budżecie gminy na 2007 wydatki płacowe nauczycieli zaplanowano w oparciu o stawki wynagrodzeń obowiązujące w 2006 r. Nie zaplanowano środków finansowych na podwyżki płac dla pracowników pedagogicznych, ponieważ kwota bazowa dla nauczycieli, określona w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. nie uległa zmianie w stosunku do roku 2006.

Zaplanowano środki finansowe z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji szkół przy zastosowaniu wskaźnika 5%.

Wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 1,9% tj. prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2007 r. wynosi 2.284.713 zł.

Łączne wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano w kwocie 2.889.885 zł., w tym wydatki majątkowe 303.500 zł.

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki kształtują się następująco:

1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie szkól podstawowych zaplanowano kwotę 1.875.606 zł., w tym:

wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.047.619 zł obejmujące:

- wynagrodzenia bieżące dla nauczycieli – 864.285 zł.

- nagrody jubileuszowe dla czterech nauczycieli – 8.800 zł.

- odprawy emerytalne dla dwóch nauczycieli – 15.165 zł.

- fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

(1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych) – 8.883 zł.

- wynagrodzenia bieżące pracowników obsługi i administracji -138.325 zł.

- nagroda jubileuszowa dla pracownika obsługi – 1.012 zł.

- środki finansowe z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracowników obsługi

i administracji – 6.969 zł

- fundusz nagród dla pracowników obsługi i administracji – 4.180 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. – 85.521 zł.,

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 232.044 zł.,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.801 zł.,

nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, dodatki przysługujące nauczycielom zatrudnionym na terenie wsi, fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% rocznego planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli) oraz świadczenia bhp dla pracowników – 76.269 zł.,

wydatki inwestycyjne w kwocie 235.500, w tym: opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku SP w Kaszewach 15.000 zł. oraz termomodernizacja budynku SP w Kaszewach – 220.500 zł., koszt całkowity zadania zaplanowano w kwocie 294.000 zł. (73.500 zł. – środki GFOŚiGW)

wydatki bieżące - rzeczowe związane z zabezpieczeniem funkcjonowania szkół podstawowych obejmujące: zakup opału, środków czystości, sprzętu gospodarczego, druków i materiałów administracyjno-biurowych, materiałów remontowo-konserwacyjnych i innych, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe i telefoniczne, internet, wywóz nieczystości, usługi remontowe, konserwacyjno-naprawcze i pozostałe, opłaty za prenumeratę wydawnictw oświatowych, profilaktyczne badania okresowe pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia szkół, opłaty za korzystanie ze środowiska i pozostałe wydatki – 132.852 zł.

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2007 r na utrzymanie oddziałów przedszkolnych planuje się kwotę 146.774 zł. Planowane wydatki obejmują:

wynagrodzenia bieżące nauczycieli -93.160 zł.,

odprawa emerytalna -5.454 zł.,

fundusz nagród dla nauczycieli – 986 zł.,

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r.- 7.933 zł.,

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 21.822 zł.,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.098 zł.,

nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, dodatki „wiejskie”, świadczenia bhp dla nauczycieli – 9.321 zł.

3) rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Krzyżanowie zaplanowano w kwocie 699.804 zł. Zaplanowano:

wynagrodzenia osobowe pracowników -376.815 zł., w tym:

- wynagrodzenia bieżące dla nauczycieli – 302.188 zł.

- odprawy emerytalne dla dwóch nauczycieli – 16.545 zł.

- fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze -3.187zł.

- wynagrodzenia bieżące dla pracowników obsługi i administracji – 48.805 zł.

- nagroda jubileuszowa dla pracownika administracji – 2.023 zł.

- środki finansowe z tytułu wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi

i administracji – 2.542 zł.

- fundusz nagród dla pracowników obsługi i administracji – 1.525 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r – 30.402 zł.,

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 80.827 zł.,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.679 zł.,

dodatki „wiejskie” i mieszkaniowe dla nauczycieli, środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% rocznego planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli) oraz świadczenia bhp dla nauczycieli i pozostałych pracowników – 24.257 zł.,

wydatki inwestycyjne – wymiana podłóg w budynku gimnazjum – 68.000 zł.

wydatki rzeczowe tj. zakup oleju opałowego, środków czystości i artykułów gospodarczych, zakup druków i materiałów administracyjno-biurowych, materiałów remontowo-konserwacyjnych i innych, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, internet, usługi remontowe, konserwacyjno-naprawcze i pozostałe, ubezpieczenie mienia szkolnego, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup pomocy dydaktycznych i pozostałe wydatki – 97.824 zł.

4) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano:

dotację celową dla gminy miejskiej Kutno na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 92.600 zł.,

zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami liniowymi, dowóz uczniów niepełnosprawnych, zakup materiałów do napraw przystanków autobusu szkolnego – 30.500 zł.,

środki finansowe na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby sprawującej opiekę nad dowożonymi uczniami – 13.866 zł.

5) rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 13.255 zł. tj. w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

6) rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kutnowskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia – prowadzenie obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w wysokości 1.824 zł. oraz środki finansowe z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 15.656 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49.975 zł. oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w kwocie 1.824.063 zł. obejmują zadania zlecone i zadania własne w tym :

1) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.439.412 zł w tym:

- wypłatę świadczeń - 1.386.230 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.093 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.065 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.724 zł.

od świadczeń – 10.000 zł.

od wynagrodzeń – 4.724 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 641 zł.

- zakup materiałów i usług związanych z obsługą świadczeń, zapłatę prowizji od

wypłaconych świadczeń – 11.659 zł.

2) rozdział 85213 -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostały zaplanowane w kwocie 8.346 zł.

3) rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały zaplanowane w kwocie 179.461 zł.

w tym:

- zasiłki stałe, okresowe, celowe - 161.461 zł ( środki własne – 64.308 zł),

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 18.000 zł

4) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe zostały zaplanowane w kwocie 35.000 zł.

5) rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 125.844 zł.

(dotacja – 75.415 zł, środki własne – 50.429 zł.) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.269 zł.

- nagroda jubileuszowa – 6.337 zł.

- fundusz nagród – 2.348 zł.

- środki finansowe z tytułu wzrostu wynagrodzeń osobowych – 3.914 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.362 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.443 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 2.231 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.340 zł.

- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne i internetowe, opłata karty stałego klienta i aktualizacja programów komputerowych, prowizja dla BS od wypłat zasiłków, delegacje pracowników GOPS ogółem 7.600 zł.

6) rozdział 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 35.000 zł. na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i dotację 1.000 zł dla stowarzyszenia - Bank Żywności Kutno w celu kontynuacji w 2007 roku zadania z zakresu pomocy społecznej w formie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy Krzyżanów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.720 zł. na płace i wydatki pochodne wychowawcy świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Krzyżanowie.

2) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zapanowano środki finansowe w kwocie 14.000 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1) rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki w kwocie

42.928 zł z przeznaczeniem na koszty związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Łękach i Kterach SK, badanie ścieków

2) rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną i konserwację bieżącą oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 120.266 zł. oraz uregulowanie zobowiązań z 2006 r. dotyczących założenia lamp oświetlenia ulicznego - 68.000 zł. zleconych do wykonania w roku 2006.

3) rozdział 90095 - pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską dla:

- Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (działalność administracyjna i koszty

związane z edukacją ekologiczną) – 11.448 zł.

- składka dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 1.500 zł.

- opłata za boks dla wałęsających się psów – 12.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 160.000 zł. dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 32.000 zł. jako dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 3 określa limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 r.)

Załącznik nr 4 określa przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Załącznik nr 5 określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Załącznik nr 6 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Załącznik nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Załącznik nr 8 określa dotację podmiotową w 2007 r.

Załącznik nr 9 określa dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Załącznik nr 10 określa plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

Załącznik nr 11 określa prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.

Krzyżanów, 15.11.2006 r.

 

Skarbnik Gminy Danuta Dałek                      Wójt Gminy Bogdan Wosiecki

 

 

https://ugkrzyzanow.bip.org.pl/pliki/ugkrzyzanow/zalaczniki_do_projektu_budzetu_gminy_na_2007r..xls

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-05 20:08:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-07 21:21:51
  • Liczba odsłon: 1375
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907668]

przewiń do góry