OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW

o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu , dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Krzyżanów.  

 

1.ZAKRES ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU:

Organizacja szkolenia i zawodów sportowych oraz udział w zawodach sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Krzyżanów.  Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krzyżanów poprzez przyznanie stypendiów sportowych.

2. DOTACJA MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE:

1)      realizacji programów szkolenia sportowego,

2)      zakupu sprzętu sportowego,

3)      pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4)      pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

5)      stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji mogą być finansowane wydatki o łącznej wysokości nie przekraczającej 95% całkowitych kosztów zadania.  Nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1)      zapłata kar, mandatów innych opłat sankcyjnych nałożonych na kluby sportowe lub jego członków:

2)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki lub kredytu oraz koszty obsługi zadłużenia.

3)      opłat z tytułu transferu zawodników i licencji

 

  2.Wysokość środków  finansowych  przeznaczonych na realizację zadania  w zakresie sportu wynosi  39.000,00 zł .

  3.KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW:

1)      znaczenie zadania dla realizacji poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krzyżanów lub zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Krzyżanów do działalności sportowej;

2)      wysokość planowanych w budżecie Gminy Krzyżanów środków na dotacje celowe przeznaczone na realizacje celu publicznego w zakresie sportu;

3)      przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania;

4)      możliwość realizacji zadania przez składającego wniosek;

5)      ocenę wykonania zadań zleconych wnioskującego w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 4.TERMIN REALIZACJI ZADANIA  -od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 roku.

 5.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1) Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za  pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 lutego 2015 roku  do godz.15oo(decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów.

2) wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI POWINIEN ZAWIERAĆ:

   1) szczegółowe dane o ubiegającym się o realizację zadania, w tym zakres działalności                                               podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu;

   2) zakładany cel publiczny w zakresie sportu;

   3) szczegółowy zakres rzeczowy zadania ( dokładny opis, charakterystyka zadania);

   4) termin i miejsce realizacji;

   5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie kwoty oczekiwanej z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł finansowania zadania;

    6) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu uzyskania zysku.

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1)      Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących oraz kserokopia licencji upoważniającej do udziału w zawodach.

2)      Sprawozdanie merytoryczne ( za rok ubiegły lub w przypadku organizacji zarejestrowanych w roku bieżącym za okres ich działalności) i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa za ubiegły rok a w przypadku organizacji zarejestrowanych w roku bieżącym: zestawienie  przychodów i wydatków).

3)      Aktualny statut  klubu;

4)      Oświadczenie, że przedłożone dokumenty są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Krzyżanów, 13 lutego 2015 roku.

 

WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabella Sobolewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 11:36:02
  • Liczba odsłon: 1087
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911773]

przewiń do góry