Krzyżanów, dnia 26 lutego 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krzyżanów

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Krzyżanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXI/177/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Krzyżanów (dla terenów obejmujących następujące wsie lub ich części: Konary, Rustów, Pawłowice, Malewo, Marcinów, Rybie, Siemienice, Siemieniczki, Wyręby Siemienickie) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 marca 2015 r. do 16 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów w godzinach od 8oo do 14oo.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzyżanów Urząd Gminy w Krzyżanowie, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanowie lub na adres Urząd Gminy w Krzyżanowie, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2015  r.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzyżanowie o godz. 1100.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

-         o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów (dla terenów obejmujących następujące wsie lub ich części: Konary, Rustów, Pawłowice, Malewo, Marcinów, Rybie, Siemienice, Siemieniczki, Wyręby Siemienickie),

-         o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

1)     w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Krzyżanowie, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów,

2)     ustnie do protokołu, w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony Środowiska UG Krzyżanów pok. nr 8,

3)     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl

w terminie do dnia 4 maja 2015 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanów.

 

 

                                                                                              Tomasz Jakubowski

                                                                                              Wójt Gminy Krzyżanów

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jerzy Łaba
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-27 10:28:10
  • Liczba odsłon: 1177
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911605]

przewiń do góry