GMINA KRZYŻANÓW

99-314 KRZYŻANÓW

WOJ. ŁÓDZKIE

 

 

Gmina Krzyżanów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową i realizują swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy realizując zadania własne. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

lokalnego transportu zbiorowego,

ochrony zdrowia,

pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

gminnego budownictwa mieszkaniowego,

edukacji publicznej,

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

targowisk i hal targowych,

zieleni gminnej i zadrzewień,

cmentarzy gminnych,

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

promocji gminy,

współpracy z organizacjami pozarządowymi,

współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Ponadto gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Organami gminy są:

Rada Gminy- organ stanowiący i kontrolny,

Wójt Gminy- organ wykonawczy.

Siedzibą organów gminy jest gmina Krzyżanów. Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji Rady Gminy.

Gmina wykonuje swe zadania w formach przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym m.in. poprzez tworzenie gminnych jednostek organizacyjnych.

Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe - stanowią one mienie komunalne. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie gminnych osób prawnych. Mieniem komunalnym zarządzają organy gminy lub inne powołane przez nie podmioty. Mieniem pozostającym w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Gmina Krzyżanów położona jest w północnej części województwa łódzkiego na granicy Mazowsza i Ziemi Łęczyckiej, w powiecie kutnowskim. Od północy graniczy z miastem Kutno, Gminą Kutno i Gminą Oporów, od zachodu z Gminą Kutno i Gminą Witonia, od wschodu z Gminą Bedlno, od południa z Gminą Piątek i Gminą Góra Św. Małgorzaty. Zlokalizowana jest w bliskiej odległości od dużych miast regionu łódzkiego: Kutno, Łowicz, Łęczyca, Głowno oraz Łódź.

Powierzchnia gminy wynosi 103,06 km², w tym: 88,2% to użytki rolne, 3,9% to lasy i grunty leśne, 4,1% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane, 0,4% grunty pod wodami, 3,4% zajmują pozostałe grunty (tj. nieużytki i tereny różne)

Struktura powierzchni gminy Krzyżanów

Struktura powierzchni gminy Krzyżanów

Przez teren gminy przepływają dwie rzeki tj. Bzura i Ochnia. W dolinie Bzury występują liczne kanały i rowy melioracyjne stanowiące uzupełnienie systemu nawadniania doliny. Rzeka Ochnia jest lewostronnym dopływem Bzury. W zachodniej części gminy przepływa ciek zwany Kanałem Strzegocińskim. Na terenie całej gminy znajduje się ponad 19 km odcinków uregulowanych rzek. Teren gminy jest równinny, płaski, w całości zajmują go gleby pyłowe, a w dolinie rzeki Bzury gleby posiadają profil torfowy.

Przez teren gminy przebiegają:

 • droga krajowa Nr 92 relacji Warszawa – Poznań,
 • droga wojewódzka nr  702 relacji Łódź – Kutno
 • przez północną część gminy magistrala kolejowa,
 • Autostrada A-1 (Autostrada Bursztynowa) wraz z węzłem drogowym w miejscowościach Kaszewy Dworne i Sokół.

Na terenie gminy zlokalizowana jest stacja redukcyjno – pomiarowa gazu I –ego stopnia.

Gmina Krzyżanów, to gmina typowo rolnicza, cechuje się dobrymi glebami (wskaźnik bonitacji 1.1).

Większość mieszkańców gminy prowadzi własne gospodarstwa rolne, choć wzrasta zainteresowanie zatrudnieniem poza rolnictwem, w szczególności osób młodych. Na terenie gminy na dzień 31.12.2019r. zarejestrowanych było 266 podmiotów gospodarczych, w tym: aktywnych 145, wykreślonych – 102, zawieszonych 19, prowadzonych wyłącznie w formie spółki cywilnej – 1.

Gmina Krzyżanów jest zwodociągowana w 99%.  Gmina posiada własną stację uzdatniania wody w m. Krzyżanów o wydajności 40m³/h.

Ścieki z terenu gminy trafiają do dwóch zmodernizowanych oczyszczalni ścieków w m. Łęki Kościelne i Ktery i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie.  Przepustowość oczyszczalni wynosi Q= 24m³/d każdej. Gmina posiada sieć kanalizacyjną o długości 1 km. Na terenie gminy znajduje się 295 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na terenie Gminy Krzyżanów funkcjonują:

 1. Urząd Gminy Krzyżanów wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy tj.:
  • Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Krzyżanowie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną,
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzyżanowie,
  • Szkołą Podstawową im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych,
  • Szkołą Podstawową im. prof. Władysława  Szafera w Kterach,
  • Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie,
 2. Urząd Pocztowy w Kutnie Filia w Krzyżanowie,
 3. NZOZ „Praktyka Rodzinna” w Krzyżanowie,
 4. Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie O/ Krzyżanów,
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie,
 6. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w: Krzyżanowie, Kterach, Kaszewach Kościelnych, Młogoszynie, Siemienicach, Kucharach i Wałach.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan ludności  w Gminie zameldowanej na pobyt stały wynosił – 4157 mieszkańców.

 

 

Warto   zobaczyć

 

Na terenie Gminy Krzyżanów znajduje się wiele zabytków.

Na szczególną uwagę zasługują zabytkowe pałace: w Kterach i Krzyżanowie  wraz z otaczającymi je parkami.

 

Pałac w Krzyżanowie - obecnie siedziba Urzędu Gminy

 

 

 

 

Pałac w Kterach został wzniesiony w 1820 r. w stylu eklektycznym, a przebudowano go w 1920 r.

Wiejska rezydencja w Kterach była niegdyś własnością Wodzińskich. W centralnej części tej dwukondygnacyjnej budowli wznosi się piętrowy portyk z trójkątnym zwieńczeniem, ozodobiony ornamentem z czasów Księstwa Warszawskiego.

Od strony ogrodu znajduje się taras a po bokach pałacu - klatki schodowe. Budynek nakryty jest dachem mansardowym.

Pałac w Kterach otoczony jest parkiem krajobrazowym, na który składa się głównie starodrzew liściasty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Łękach Kościelnych znajduje się zabytkowy drewniany Kościół z końca XVII w. Drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny został wzniesiony w 1775 r.

Jest to orientowana budowla konstrukcji zrębowej, oszalowana, posiadająca 3 nawy.

W wnętrzu świątyni znajduje się bogaty zespół osiemnastowiecznych barokowych ołtarzy z późniejszymi rzeźbami oraz utrzymane w tym stylu organy i ambona oraz chrzcielnica barokowa. W bocznym ołtarzu zwraca uwagę obraz Wojciecha Gersona przedstawiający św. Józefa (XIX w.), ponadto obrazy św. Krzysztofa z 2 poł. XVIII w. oraz obraz "Ecco Homo" z XVIII stulecia.

Obok świątyni znajduje się murowana dzwonnica wzniesiona około połowy XIX stulecia. oraz szereg nagrobków miejscowej i okolicznej szlachty.

 

Drewniany dwór stojący we wsi Łęki Kościelne należy do typowych, drewnianych staropolskich rezydencji ziemiańskich. Jest budowlą konstrukcji zrębowej wzniesioną w 2 połowie XVIII w., przebudowaną w XIX w. i odrestaurowaną w latach 60. XX w. Nosi cechy późnego baroku i wczesnego klasycyzmu.

Dwór został wzniesiony na planie prostokąta z jednopiętrowymi ryzalitami na osi poprzecznej. Po środku elewacji wzdłużnych posiada ganki czterosłupowe: ganek frontowy zwieńczony jest trójkątnym szczytem, tylny natomiast podtrzymuje trójpołaciowy daszek. Dach łamany kryty gontem.

Dwór jest usytuowany niezwykle malowniczo - na sztucznie usypanym wzniesieniu i otoczony fosą ze stawem. Wokół budowli rozciąga się obszerny park krajobrazowy z 1. poł. XIX stulecia.

W latach osiemdziesiątych XIX w. we dworze przebywał znany historyk literatury i sztuki Kazimierz Chłędowski, który pobyt tu barwnie opisał w swoich "Pamiętnikach". W dworku odnaleziono pamiątki powstania styczniowego, które aktualnie znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kutnie .

Przez wiele lat dwór był użytkowany przez Państwową Stadninę Koni w Walewicach (powiat łowicki), obecnie jest siedzibą firmy prywatnej.

 

 
 
 
 

 

Oprócz tego w Krzyżanowie zobaczyć można pomnik poległych mieszkańców gminy w wojnie w latach 1914–1920.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-12 13:00:54
 • Liczba odsłon: 16410
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1813017]

przewiń do góry