Krzyżanów, dnia 10 marca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzyżanów Uchwały Nr IX/120/2016 z dnia 12.02.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/86/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów, dla części obszaru miejscowości Sokół oraz części obszaru miejscowości Kaszewy Dworne.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany STUDIUM.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, w terminie do dnia 04.04.2016 r. .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części obszaru miejscowości Sokół oraz części obszaru miejscowości Kaszewy Dworne.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów,

2)      ustnie do protokołu, w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony Środowiska UG Krzyżanów, pok. nr 8,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@przyzanow.pl

w terminie do dnia 04.04.2016 r..

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanów.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

WÓJT GMINY KRZYŻANÓW

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edyta Gęsigóra
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-11 10:05:42
  • Liczba odsłon: 1165
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911575]

przewiń do góry