Rada Gminy

 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie liczy 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja   Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Wójta wykonującego jej uchwały. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady, a w szczególności:

·          zwoływanie sesji Rady,

·          przewodniczenie obradom,

·          zarządzanie i przeprowadzanie głosowań nad projektami uchwał,

·          podpisywanie uchwały Rady.

Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, a w razie niewyznaczenia - Wiceprzewodniczący starszy wiekiem. Do uprawnień Przewodniczącego Rady Gminy należy również reprezentowanie Rady na zewnątrz, a także koordynowanie prac komisji Rady w zakresie organizacyjnym (rozdział IV Statutu Gminy Krzyżanów).

 

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszelkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje odbywają się w sali konferencyjnej   Urzędu Gminy z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. Szczegółowy opis sposobu przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział V § 22-39 Statutu Gminy Krzyżanów.                      

 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

·          uchwalanie statutu gminy,

·          ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

·          powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

·          uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

·          uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

·          uchwalanie programów gospodarczych,

·          ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

·          podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

·          podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

·          określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

·          emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

·          zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

·         ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym ,

·          zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,

·          tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

·          określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

·          tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

·          ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

·          określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

·          podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu:

·                      administracji rządowej,

·                      właściwości powiatu,

·                     właściwości województwa,                   

·          podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

·         podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

·          podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg   wewnętrznych w rozumieniu   ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm. ), a także wznoszenia pomników,

·          nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

·          podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

·          stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 

Obowiązki radnych:

 

·    kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej gminy,

·        branie udziału w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani,

·        utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-02 21:41:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-08 18:41:47
  • Liczba odsłon: 6386
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902075]

przewiń do góry