Referat Finansowy

 

 

 

Kierownik Referatu Finansowego  

 

 

Skarbnik Gminy Emilia Widawska

 

tel. 24 356 22 01

 

 

 Inspektor ds. księgowości oświatowej       

 

 

    Jadwiga Kucińska

 

tel. 24 356 29 07

 

                               

  referent ds. księgowości budżetowej        

 

  Marta Bednarek

   

                                                                       tel. 24 356 22 01

 

                      

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych   

 

 

Urszula Matczak

 

 tel. 24 356 29 05

 

 

       Inspektor ds. księgowości podatkowej  

 

 

Anna Przybysz-Krysińska

 

 tel. 24 356 29 05

 

 

                    Inspektor ds. ekonomicznych                              

 

 

Ewa Matusiak

 

tel. 24 356 29 07

 

        

Referent ds. działalności gospodarczej i obsługi kasowej    

   

 

Agnieszka Dudkowska  

 

 tel. 24 356 29 05

 

 

 

Do zakresu działania Referatu Finansowego kierowanego przez Skarbnika Gminy należy:

1) opracowanie projektu budżetu;

2) nadzór nad przebiegiem wykonania budżetu i przestrzegania zachowania równowagi   budżetowej;

3) prowadzenie księgowań i rachunkowości wpływów i wydatków jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę;

5) przestrzeganie rozliczeń pieniężnych oraz ochrony wartości pieniężnych;

6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi   zasad wykonywania budżetu;

7) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;

8) nadzór i kontrola wewnętrzna całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne i jednostki budżetowe;

9) sporządzanie sprawozdawczości finansowej i opracowywanie zbiorczych sprawozdań   finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;

10)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika     jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

    a) zakładowego planu kont;

    b) obiegu dowodów księgowych

    c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

11) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;

12) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych;

13) wymierzanie i pobór podatków oraz opłat ,a przede wszystkim: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłat lokalnych;

14) wydawanie zaświadczeń: o powierzchni gospodarstwa, o nieposiadaniu gospodarstwa, o powierzchni użytków, o niezaleganiu w podatkach, itp.;

15) nanoszenie zmian geodezyjnych gruntów dotyczących   kupna, sprzedaży, wydzierżawiania;

16) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach udzielania ulg, umorzeń, zaniechań poboru, odroczenia terminu płatności na wszystkie rodzaje podatków i opłat;

17) prowadzenie kontroli podatkowych podatników i inkasentów;

18) prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

19) prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców   i sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy;

20) prowadzenie księgowości podatkowej wszystkich podatków i opłat;

21) dokonywanie wymiaru poboru wody.

22) nadzór nad bieżącą realizacją wpływów podatków i opłat i ich windykacja

23) sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych o podatku dochodowym od osób   fizycznych;

24) naliczanie prowizji dla inkasentów od poboru podatków i opłat;

25) prowadzenie kart zasiłkowych i wynagrodzeń pracowników;

26) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu, placówek oświatowych   i GOPS                                                  

27) ewidencja działalności gospodarczej - wykonywanej przez osoby fizyczne;

28) wykonywanie zadań Gminy związanych z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru   Sądowego;

29) prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za te zezwolenia, ustalanie liczby punktów sprzedaży ;

30) opracowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia godzin otwarcia placówek    handlowych;

31) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturyzacji gminy;

32) współdziałanie z referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy pracowników urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-12 12:25:05
  • Liczba odsłon: 4113
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1903197]

przewiń do góry