Referat Komunalno-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Kierownik Referatu Komunalno - Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska

 

 Jerzy Łaba

 

tel. 24 356 29 04

 

 

     

 

Zastępca Kierownika

 

Jakub Maciejewski 

 

tel. 24 356 29 06

 

 

 

Podinspektor ds. ochrony środowiska

 

Edyta Gęsigóra-Maciejewska 

 

tel. 24 356 29 04

 

 

 

Inspektor ds. ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych

 

Krzysztof Szymański

 

tel. 24 356 29 06

 

 

 

 

 

Do zakresu działania   Referatu Komunalno - Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska w szczególności należy:

 

  1) wykonywanie czynności związanych z procedurą uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego gminy - prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) planowanie oraz realizacja inwestycji gminnych, organizowanie przetargów na inwestycje i remonty;

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

4) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) sprawowanie nadzoru nad inwestycjami i remontami budynków, dróg i innych obiektów stanowiących własność gminy lub jednostek organizacyjnych;

6) zlecanie wyceny nieruchomości;

7) nadzór nad eksploatacją wodociągu gminnego oraz oczyszczalni ścieków;

8) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, obliczanie opłat za usunięcie bez zezwolenia;

9) gospodarowanie gruntami będącymi własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa: organizowanie sprzedaży gruntów, wydzierżawianie;

10) sprzedaż, dzierżawa oraz naliczanie opłaty dzierżawnych gruntów gminnych;

11) przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę oraz ustalanie opłat rocznych za użytkowanie;

12) ustalanie cen zbytu gruntu, budynków, lokali;

13) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi;

14) komunalizacja nieruchomości;

15) zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami: sporządzanie umów najmu na lokale komunalne i socjalne, przygotowanie naliczeń czynszu i opłat;

16) przygotowywanie i przeprowadzenie statystycznych spisów rolnych;

17) prowadzenie ewidencji upraw maku - wydawanie zezwoleń na uprawę;

18) podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej;

19) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa m.in. służbą weterynaryjną, Izbą Rolniczą, zrzeszeniami producentów rolnych;

20) współdziałanie z dzierżawcą i zarządcą obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny oraz usuwania szkód łowieckich;

21) ustalanie propozycji i wykonywanie czynności związanych z nazwami miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości;

22) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi;

23) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w gminie;

24) współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska oraz służbami porządkowymi;

25) racjonalne gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne;

26) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań związanych z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

27)   tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów;

28) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

29) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy;

30) współdziałanie z referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy pracowników urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych.  

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-22 07:53:31
  • Liczba odsłon: 5478
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1903209]

przewiń do góry