Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i kadrowych

 

Karolina Jurkowska 

                                      

tel. 24 356 22 00

 

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s kancelaryjnych i kadrowych   w szczególności należą:

1) obsługa kancelaryjna Urzędu w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji;

2) obsługa organizacyjno - techniczna przyjęć interesantów przez Wójta i Sekretarza;

3) prowadzenie centralnej ewidencji skarg i wniosków obywateli oraz przekazywanie   ich do załatwiania, kontrola terminów realizacji i udzielanych odpowiedzi;

4) prowadzenie ewidencji faktur i rachunków;

5) nadzór nad stosowaniem przepisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w Urzędzie;

6) obsługa techniczno -biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta;

7) prowadzenie archiwum zakładowego;

8) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu;

9) prowadzenie spraw osobowych kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych;

10) prowadzenie rejestru pieczęci;

11) prowadzenie listy obecności, książki wyjść pracowników w godz. pracy oraz delegacji służbowych;

12) przyjmowanie oświadczeń dotyczących pracy w rolnictwie dla potrzeb ZUS i KRUS;

13) sporządzanie zeznań świadków w przypadku braku dokumentów dla potrzeb   ZUS, KRUS;

14) przyjmowanie, przechowywanie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu   i jednostek organizacyjnych;

15) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych, prac społecznie-użytecznych, staży,

16) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta;

17) współpraca z sądami w sprawach zatrudnienia skazanych na cele społeczne.

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. społecznych   i oświatowych

 

Marlena Życzkowska 

 

tel. 24 356 29 03

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy d/s społecznych i oświatowych

  w szczególności należą:

1) realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

    w tym:

    - przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

    - prowadzenie zbiorów meldunkowych,

    - udzielanie informacji adresowych,

    - prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach wymeldowania   i zameldowania,

    - współdziałanie z Centralnym Biurem Adresowym oraz Rządowym Centrum Informatycznym,          

2) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;

3) realizacja zadań związanych z prowadzeniem placówek szkolno -wychowawczych, szkół, przedszkoli wynikających z Karty Nauczyciela oraz   ustawy o systemie oświaty:

    a) tworzenie, prowadzenie szkół podstawowych i przedszkoli,

    b) realizacja obowiązku szkolnego,

    c) organizowanie dowozu dzieci do szkół,

    d) organizowanie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola,

    e) udzielanie pomocy materialnej uczniom,

4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zgromadzenia, zbiórki publiczne oraz wykonywanie nadzoru nad ich przebiegiem;

5) prowadzenie rejestru instytucji kultury, współdziałanie z instytucjami kultury działającymi na terenie gminy;

6) realizacja zadań związanych z ochroną dóbr kultury, współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

7) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. samorządu i promocji gminy

 


Danuta Idziak

 

tel. 24 356 29 10

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy d/s samorządu i promocji gmin

w szczególności należą:

1. Obsługa Rady Gminy, Komisji polegająca na:

   1) przygotowaniu i protołowaniu posiedzeń,

   2) prowadzeniu rejestru uchwał,

   3) czuwanie nad terminową realizacją przekazywanych uchwał,

   4) prowadzenie zbioru przepisów gminnych oraz ich ogłaszanie.

2. Współpraca z Przewodniczącym Rady w zakresie obsługi Rady i jej organów.

3. Organizowanie i obsługa narad i spotkań inicjowanych przez Radę.

4. Obsługa organizacyjno - techniczna przyjęć interesantów w godzinach dyżuru Przewodniczącego,

5. Współpraca z samorządami, związkami i stowarzyszeniami gmin;

6. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

7. Promocja gminy, w szczególności poprzez:

    1) gromadzenie informacji i danych o gminie,

    2) przygotowywanie materiałów promocyjnych, uczestnictwo w targach i wystawach,

    3) współpraca z mediami, w tym prowadzenie spraw związanych z wydawaniem   " Biuletynu Informacyjnego ";

8. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, rady gminy, powiatu i sejmiku województw, wójta gminy, referendów oraz organów samorządu wsi;

9. Współdziałanie z samorządem mieszkańców wsi oraz organizacjami społecznymi.

    

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-12 12:27:41
  • Liczba odsłon: 5071
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911722]

przewiń do góry