REGULAMIN

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1.

Nadzór merytoryczny i prawny nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spełnia Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej.

2.

Obszarem działania Gminnego ośrodka pomocy Społecznej jest teren podstawowej jednostki administracyjnej.

3.

W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy,

- pracownicy socjalni

- pracownicy świadczący usługi domowe

4.

Kierownik nadzoruje całość prowadzących przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed zarządem gminy i Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej.

5.

Rejon działania pracownika socjalnego powinien obejmować obszar zamieszkały przez 3,5 tys. mieszkańców. Podział na rejony powinien być przeprowadzony w sposób uwzględniający lokalne uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem należytej dostępności świadczeń.

6.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej podejmuje całą działalność organizacyjną w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej a w szczególności odpowiada za:

- diagnozowanie i ocenę potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji socjalnej,

- udzielanie i organizowanie świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych w naturze i w usługach),

- współpracę z samorządem mieszkańców w sprawach rozpoznania i organizacji zaspokajania potrzeb,

- organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo – wychowawczych oraz rehabilitacji zawodowej inwalidów,

- wspieranie, współpraca i koordynacja działań na rzecz zaspokajania potrzeb osób wymagających pomocy, prowadzonych przez organizację, związki, stowarzyszenia, grupy samopomocowe uzupełniające działanie Państwa w tym zakresie.

Do zadań Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

- koordynacja i nadzór nad pracą rejonowych pracowników socjalnych,

- przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb i środków ,

- planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej,

- ocena problemów społecznych terenu i przedstawienie propozycji ich rozwiązań,

- wydawanie decyzji i postanowień o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń pomocy społecznej,

- analiza i ocena realizacji planu zaspokajania potrzeb oraz skuteczności świadczenia pomocy,

- przedstawienie zarządowi gminy informacji i sprawozdań dotyczących zakresu występujących   na terenie gminy potrzeb pomocy społecznej i świadczeń pomocy,

- współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz pomocy społecznej.

8.

Pracownik socjalny w rejonie swego działania realizuje zadania w zakresie:

- rozpoznawanie i diagnozy socjalnej potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych informacji,

- ewidencjonowanie potrzeb rejonu działania,

- sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb przy wykorzystaniu możliwości podopiecznych, ich otoczenia oraz organizacji i instytucji,

- ocena efektywności prowadzonych działań,

- kompletowania i prowadzenia dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej,

- współdziałania z placówkami służby zdrowia, a w szczególności z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi w sprawach dotyczących organizacji opieki środowiskowej i rehabilitacji,

- współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami uzupełniającymi działalność Państwa w zakresie pomocy społecznej,

- wspieranie i organizowanie pracy wolontariuszy,

- poradnictwo,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów osób, rodzin i organizacji do tego powołanych,

- podejmowanie działań zmierzających do zaspokajania stwierdzonych potrzeb społecznych, psychicznych i biologicznych,

- organizowanie i prowadzenie wspólnie z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami działalności zmierzającej do trwałej poprawy sytuacji osób, rodzin i grup wymagających pomocy,

- reprezentacja interesów podopiecznych (działanie na rzecz i w imieniu podopiecznych),

9.

W miarę występujących potrzeb Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może zatrudnić pracowników w celu zapewnienia opieki osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym na terenie swego działania .

10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność w oparciu o roczne plany pracy, zatwierdzone przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej.

   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-03 16:11:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobolewska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-03 16:11:54
  • Liczba odsłon: 1372
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1673702]

przewiń do góry