Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został przyjęty Uchwałą

nr 312/XXXIII/02 Rady Gminy Krzyżanów w dniu 27 marca 2002r.

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWIE

 

 

§ 1.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostka organizacyjną Gminy Krzyżanów i realizuje zadania gminy w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr 45/IX/90 Gminnej Rady Narodowej w Krzyżanowie z dnia 28 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie.
 2. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1555 poz. 1014 z późn. zm.).
 4. Przepisów zawartych w innych aktach prawnych.

 

§ 2.

 

 1. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa Gminy Krzyżanów.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
 3. Ośrodek ma siedzibę w Krzyżanowie obejmuje swoim działaniem teren gminy Krzyżanów.
 4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami, zakładami pracy, pracodawcami oraz osobami fizycznymi, prawnymi w celu realizacji zadań z pomocy społecznej.
 5. Ośrodek przy oznaczeniu sprawy używa symbolu „GOPS”.

 

§ 3.

 

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej .
 2. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 3. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
 4. Pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

 

§ 4.

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

I.                    Ustawy o pomocy społecznej:

 1. Zadania własne gminy:

- kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej,

- przyznawanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

- przyznawanie pomocy rzeczowej,

- przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,

- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

- świadczenie usług opiekuńczych, w tym także specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

- pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,

- udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- praca socjalna,

- sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym.

 

 1. Zadania zlecone gminy:

 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych przysługujących dodatków do świadczeń,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych i   specjalnych okresowych oraz macierzyńskich okresowych i jednorazowych macierzyńskich,

- opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłków stałych i gwarantowanych zasiłków okresowych,

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

- przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

- inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków .

 

II. Ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (t.j. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych nie zastrzeżonych do właściwości innych podmiotów.
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych nie zastrzeżonych do właściwości innych podmiotów.

 

III. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 z późn. zm.)

 1. Przyznawanie kombatantom i innym osobom uprawnionym do korzystania z doraźnej pomocy materialnej.

 

IV. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. Nr 111 z 1994r. poz. 535 z późn. zm.).

 1. Występowanie do Sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

 

V. Ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (t.j. Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.)

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, rentę socjalną i gwarantowany zasiłek okresowy.

 

VI. Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t. j. Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe osób pobierających zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy i osób sprawujących opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji lub nad ciężko chorym członkiem rodziny.

 

§ 5.

 

1.       Ośrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2.       Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.

 

 

§ 6.

 

Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka.
 2. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 3. Wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka.
 4. Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Ośrodka.
 5. Składanie Radzie Gminy corocznie sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 7.

 

Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie i zadań własnych gminy odnośnie pomocy społecznej, na podstawie upoważnienia wydanego przez Radę Gminy Krzyżanów.

 

§ 8.

 

 1. Ośrodek może wytoczyć na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne.
 2. Kierownik Ośrodka może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami.

 

 

§ 9.

 

Obsługę finansową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Krzyżanów.

 

 

§ 10.

 

 1. Pracowników Ośrodka zatrudnia Kierownik Ośrodka.
 2. Dla pracowników Ośrodka stosuje się odpowiednie przepisy o pracownikach samorządowych.

 

§ 11.

 

 1. Wynagrodzenie dla Kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy, dla pozostałych pracowników Kierownik Ośrodka.
 2. Zakres zadań dla pracowników socjalnych Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka.

 

    

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-03 16:13:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Sobolewska Izabela
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-03 16:13:35
 • Liczba odsłon: 1653
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1903190]

przewiń do góry